Fransiýanyň 96 departamentiniň 93-sinde suwuň sarp edilişi çäklendirildi

  • 30.07.2022 23:56
  • 9699
Fransiýanyň 96 departamentiniň  93-sinde suwuň sarp edilişi çäklendirildi

Fransiýanyň Ýewropa böleginiň 96 departamentinden 93-sinde yssy we gurakçylyk sebäpli suwdan peýdalanmakda çäklendirmeler girizildi diýip, BFMTV habar berýär. 93 departamentden 46-synda ýagdaý agyr diýip hasaplanýar.

Çäklendirmelere bellenen sagatlarda bag-bakjalary suwarmagy gadagan etmek we bir topar ulanyjylaryň, şol sanda oba hojalyk kärhanalarynyň suwuny kesmek degişli. Suw bilen üpjünçilikde keselhanalar, ýangyn gulluklary, içimlik suwy ulanyjylar artykmaçlykdan peýdalanýarlar.Ekologiýa ministrliginiň belleýşi ýaly, administratiw çäreler diňe Pariže we O-de-Sen we Sen-Sen-Deni  departamenlerine galtaşmady.
Meteo-France-iň maglumatlaryna görä,  2022-nji ýyl  gözegçilikleriň taryhynda 1959-njy ýyldan bäri iň gurak gelen ýyl bolupdyr. Aýyň başynda  birnäçe gezek   çabga geldi diýäýmeseň,  ýurda ygal juda az düşüpdir.


04.06.2023 12:11
38006

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistandaky otly heläkçiligi zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Prezidenti hanym Draupadi Murmuwa we bu ýurduň Premýer-ministri Narendra Modä Hindistanyň Odişa ştatynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna...

03.06.2023 09:04
40982

Hindistanda 3 otlynyň çaknyşygynda aradan çykanlaryň sany 288-e ýetdi

Hindistanyň Odişa ştatynda üç sany otlynyň çaknyşygynda aradan çykanlaryň sany 288-e ýetdi diýip, Frans Press agentligi ştatyň ýangyn howpsuzlyk gullugynyň başlygy Sudhanşu Sarangä salgylanyp habar berýär. "Hindistanda...

18.05.2023 12:23
14423

Her ýyl dünýäde ýol-ulag heläkçiligi sebäpli 1,3 mln adam aradan çykýar

Her ýyl ýollarda 1,3 mln töweregi adam aradan çykýar we 50 milliona golaý adam şikes alýar. 5-29 ýaş aralygyndaky adamlar üçin ýol-ulag heläkçiligi (ÝUH) ýaşaýyş üçin esasy howp bolup durýar. Dünýädäki her dördünji...

24.04.2023 10:34
34278

Alymlar Ýerde güýçli magnit hadysasyny hasaba aldylar

Ýekşenbe güni Ýerde güýçli magnit tupany hasaba alyndy. Bu barada Amaly geofizika institutynyň materiallaryna salgylanyp, TASS habar berýär. Kosmos howa gözegçiliginiň maglumatlaryna görä, düýn planetamyzyň magnit...