Fransiýanyň 96 departamentiniň 93-sinde suwuň sarp edilişi çäklendirildi

  • 30.07.2022 23:56
  • 9233
Fransiýanyň 96 departamentiniň  93-sinde suwuň sarp edilişi çäklendirildi

Fransiýanyň Ýewropa böleginiň 96 departamentinden 93-sinde yssy we gurakçylyk sebäpli suwdan peýdalanmakda çäklendirmeler girizildi diýip, BFMTV habar berýär. 93 departamentden 46-synda ýagdaý agyr diýip hasaplanýar.

Çäklendirmelere bellenen sagatlarda bag-bakjalary suwarmagy gadagan etmek we bir topar ulanyjylaryň, şol sanda oba hojalyk kärhanalarynyň suwuny kesmek degişli. Suw bilen üpjünçilikde keselhanalar, ýangyn gulluklary, içimlik suwy ulanyjylar artykmaçlykdan peýdalanýarlar.Ekologiýa ministrliginiň belleýşi ýaly, administratiw çäreler diňe Pariže we O-de-Sen we Sen-Sen-Deni  departamenlerine galtaşmady.
Meteo-France-iň maglumatlaryna görä,  2022-nji ýyl  gözegçilikleriň taryhynda 1959-njy ýyldan bäri iň gurak gelen ýyl bolupdyr. Aýyň başynda  birnäçe gezek   çabga geldi diýäýmeseň,  ýurda ygal juda az düşüpdir.


28.01.2023 17:47
45849

Türkmenistan Azerbaýjanyň Eýrandaky ilçihanasyna edilen ýaragly hüjümi ýazgardy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi anna güni, 27-nji ýanwarda irden Azerbaýjan Respublikasynyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasynyň binasynda bolup geçen ýaragly hüjümi ýazgaryp, Beýannama bilen çykyş...

26.01.2023 12:09
18838

Londonyň ululygyndaky aýsberg Antarktidada bölünip aýryldy

Ululygy London şäheri bilen deňleşýän ägirt aýsberg Antarktidada Brant şelfinden döwlüp aýryldy. Bu barada Britaniýanyň antarktiki gullugy (The British Antarctic Survey, BAS) tarapyndan ýaýradylan habarda aýdylýar...

16.01.2023 09:02
45403

Nepalda 72 adamly ýolagçy uçary heläkçilige uçrady

15-nji ýanwarda bortunda 72 sany adam bolan ýolagçy uçary Nepalyň Pokhara howa menziliniň golaýynda heläkçilige uçrady diýip, Associated Press agentligi Kathmandu Post neşirine salgylanyp habar berýär. Uçaryň degişli...

13.01.2023 07:56
18259

Dünýä ummany 2022-nji ýylda özüne siňdiren ýylylygynyň mukdary boýunça täze rekord goýdy

Klimatologlaryň halkara topary 2022-nji ýylda ummanlaryň ýokarky gatlaklarynda saklanýan ýylylygyň mukdary 255 zettajoul derejesine ýetip, 2020-nji ýyldakydan 10,9 zettajoul köpdür diýen netijä geldiler. Bu iş...