Täze Ford Mustang meýilleşdirileninden ýarym ýyl öň tanyşdyrylar

  • 30.07.2022 14:44
  • 9046
Täze Ford Mustang meýilleşdirileninden ýarym ýyl öň tanyşdyrylar

Ford meşhur Mustang sportkarynyň täze nesli bilen sentýabr aýynda Detroýt halkara awtosalonynyň çäklerinde  tanyşdyrar. Bu barada kompaniýanyň meýilnamalary bilen tanyş insaýderleriň maglumatlaryna salgylanýan Automotive News ýazýar.

Owal habar berlişine görä, täze ulagyň ilkinji görkezilişi 2023-nji ýylyň aprelinde geçmelidi. Kompaniýada bu maglumaty resmi taýdan tassyklamakdan ýa-da ret etmekden boýun gaçyrdylar.
Forduň kommunikasiýalar boýunça direktory Maýk Lewin ýedinji nesliň Mustang-y "eýýäm ýola düşdi" we kompaniýa tiz wagtdan ol barada ähli jikme-jiklikleri paýlaşar diýip belledi.

Ýaşyryn düşürilen suratlardan çen tutsaň, Täze Ford Mustang umuman häzirki nesliň daşky görnüşiniň stilini saklar, ýöne içi welin uly ekranly media ulgamy bilen düýbünden täze görnüşe eýe bolar. Motor gammasy hem döwrebaplaşdyrylar: Mustang ýöriteläp şol bir 2,3 litrlik "turbodörtlügi" we 5,0 litre V8 alar, ýöne olar gibrid gurluşlar üçin baza bolarlar. Ford Mustang-yň täze nesliniň önümçiligine 2023-nji ýylyň birinji ýarymynda girişiler, Detroýtdaky awtosalon 14-nji sentýabrda açylar.  


19.08.2023 13:51
10604

Ford 2024-nji model ýylynyň Bronco wnedorožnigini tanyşdyrdy

Ford kompaniýasy başlangyç bahasy 41 025 dollar bilen hödürlenýän 2024-nji model ýylynyň Ford Bronco kysymly wnedorožnigi bilen tanyşdyrdy. Ford Bronco 2024 hatary üçin öndüriji 37 430 dollarlyk esasy görnüşiniň...

03.07.2023 20:31
7803

Ford 7-nji iýuldan Fiesta hetçbeginiň önümçiligini bes eder

Wagt hiç kimi we hiç zady gaýgyrmaýar, şol sanda bu ýagdaý önümçilik hatarynda 47 ýyl saklanan Ford Fiesta hetçbegine hem degişlidir: 7-nji iýulda bu modeliň önümçiligi bes ediler we ol taryha siňer. Ford Fiesta (entek) Germaniýada...

27.05.2023 10:32
8439

Ford elektromobilleri Tesla-nyň zarýad beriş ulgamyndan peýdalanyp biler

Ford elektrik ulaglarynyň eýeleri Tesla awtoulag öndürijisiniň 12 müň sany çalt zarýad beriş stansiýasyna girmäge mümkinçilik alarlar. Bu barada anna güni Financial Times habar berdi diýip, TASS ýazýar. Şereketleriň...

24.03.2023 05:48
10044

Ford täze elektrikli Explorerini dünýä syýahatyna iberer

Ford konserni iň täze elektrik Explorer EV modelini tanatmagyň adaty bolmadyk usulyny oýlap tapdy: Wsedorožnik dünýä ýüzüne syýahata iberiler. Ol syýahatçy we Ginnesiň rekordlar kitabynyň rekordyny saklaýjy Leksi...