Awgust aýynda geçiriljek medeni çäreler barada habar berildi

  • 31.07.2022 15:44
  • 17503
Awgust aýynda geçiriljek medeni çäreler barada habar berildi

Däp bolşy ýaly, awgust aýynda hem şanly seneler hem-de medeni-durmuş maksatly desgalaryň açylmagy mynasybetli dürli görnüşli çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär. Olaryň meýilnamasy barada Hökümetiň 29-njy iýulda geçirilen mejlisinde wise-premýer M.Mämmedowa hasabat berdi.

Nygtalyşy ýaly, ýylyň şygary bilen baglylykda dürli maslahatlary, döredijilik duşuşyklaryny we brifingleri, wagyz-nesihat çärelerini geçirmek göz öňünde tutulýar. Tomusky dynç alyş möwsüminde çagalaryň we ýetginjekleriň arasynda medeni-köpçülikleýin çäreleri, döredijilik, zehin bäsleşiklerini, sport ýaryşlaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Hazar deňziniň güni mynasybetli maslahaty we beýleki ugurdaş çäreleri geçirmäge taýýarlyk görülýär. 27-nji awgustda “Aşgabat” aýdym-saz merkezinde “Ýaňlan, Diýarym!” telebäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçiriler. Ýurdumyzyň sebitlerinde birnäçe desgalaryň açylyşy medeni çärelere beslener.
Döwlet Baştutany awgust aýynda geçiriljek dabaralaryň ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşynda uly ähmiýete eýe boljakdygyny nygtap, wise-premýere bu çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmek babatda anyk tabşyryklary berdi.


şu gün 10:29
4868

«Galkynyş» Monte-Karlodaky sirk sungaty halkara festiwalynda çykyş eder

«Galkynyş» at üstündäki oýunlar topary Monte-Karloda geçiriljek 47-nji Sirk sungaty Halkara festiwalyna gatnaşmak üçin resmi çakylyk aldy. Iň abraýly sirk şüweleňleriniň biri bolan bu festiwal 2025-nji ýylyň ýanwarynda...

28.01.2023 08:45
26248

Harby gullukçylaryň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

28.01.2023 06:23
10828

Aşgabatda dünýäniň nusgawy aýdymlaryndan düzülen konsert geçiriler

Aşgabatdaky Mukamlar köşgi 4-5-nji fewralda geçiriljek dünýä ýurtlarynyň nusgawy hor eserleriniň we kinofilmleriniň aýdymlaryndan düzülen konserte çagyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň...

şu gün 17:49
3932

«Ýaşyl guýrukly ýyldyz» uly özgerişlikleriň buşlukçysymy?

Ýadyňyzda bolsa, ýanwar aýynda okyjylarymyza «50 müň ýyldan soň ilkinji gezek» atly habary ýetiripdik. Bu günler dünýäniň habar beriş serişdeleri ýene şol habara örklendiler. «Ýaşyl guýrukly ýyldyzyň» şu gün agşam...