Ýewropada gazyň müň kub metriniň bahasy 2200 dollardan geçdi

  • 27.07.2022 22:49
  • 4000
Ýewropada gazyň müň kub metriniň bahasy 2200 dollardan geçdi

«Demirgazyk akymynda» gaz geçiriji enjamlaryň ýene biriniň hatardan çykmagyna garaşylýan mahalynda, Ýewropada gazyň spot bahasy sişenbe güni agşama çenli, müň kub metrine  2200 dollardan geçdi.

ICE Futures biržasynda TTF-niň iň golaý fýuçersiniň (awgust) bahasy sişenbe güni agşam 2244 dollara çenli göterildi.
Bir gün öň söwdalaşyklar 1852 dollar derejede ýapyldy, aýyň başyndan bäri bolsa kotirowkalar ortaça 1720 dolar bolupdy.
Işläp taýýarlamalaryň aralyk abatlaýyş möhleti tamamlanandan tä düýpli abatlaýşa  çenli konsern "Portowaýa" gaz gysyjy bekedinde ýene bir Siemens gaz turbina hereketlendirijisiniň işini togtadar diýip, 25-nji iýulda "Gazprom" habar berdi.
Netijede "Portowaýa" gaz gysyjy bekediniň gije-gündizdäki öndürijiligi 27-nji iýulda aşgabat wagty bilen 09:00-da,  häzir gije-gündiziň dowamyndaky  67 mln kub. metr bilen deňeşdirilende, gije-gündiziň dowamynda 33 mln kub metre (önümçiligiň 40%-i) çenli azalar.
Rystad Energy barlag kompaniýasynyň seljerijileriniň bellemegine görä, "Demirgazyk akymy" boýunça gaz şu derejede goýberilse, Ýewropa bileleşigine 1-nji noýabra çenli gazyň ýerasty saklanýan ýerinde gazyň 80% maksatly ätiýaçlyk derejesini gazanmak başartmaz. Mundan hem başga, golaýlap gelýän tupanlar möwsümi ABŞ-dan Ýewropa suwuklandyrylan gazy eltmegi kynlaşdyrar.


29.11.2022 14:07
8133

Ýylyň başyndan bäri Türkmenistan Hytaýa 40 mlrd kub metrden gowrak gaz iberdi

PipeChina West Pipeline kompaniýasynyň habar bermegine görä, 2022-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisi boýunça Hytaýa 40 milliard kub metrden gowrak türkmen tebigy gazy eksport edildi. Bellenilişi...

21.11.2022 16:48
10055

Türkmenistan Hytaýa turbageçiriji gazyny ibermekde liderligi saklap galýar

Şu ýylyň 10 aýynda Türkmenistan Hytaýa tebigy gazyň eksportyny 53% artdyrdy diýip, TASS agentligi HHR-iň Baş gümrük gullugyna salgylanyp habar berýär. Türkmen gazynyň HHR-e ibermeleriniň baha möçberi 2022-nji ýylyň...

19.11.2022 08:31
5813

Ýakynda «Galkynyş» käninde täze gaz guýulary işe giriziler

2021-nji ýylyň ýylyň awgustynda «Galkynyş» gaz käninde adaty gaz guýularyndan aýratyn çylşyrymlylygy bilen tapawutlanýan täze guýularyň gurluşygyna badalga berlipdi. Häzirki wagtda meýilleşdirilen işleri bellenen...

12.11.2022 08:25
6034

Oktýabrda dünýäde nebitgaz buraw desgalarynyň sany yzygider alty aýlap köpeldi

Oktýabr aýynda dünýäde işledilýän nebit-gaz buraw desgalarynyň sany alty aýyň jemi boýunça yzygider köpeldi we 2020-nji ýylyň martyndan bäri — iki ýyldanam gowrak wagtyň içinde aňrybaş mukdara ýetdi. Muňa Amerikanyň...