Türkmen biržasy: bir hepdede 41,5 millionlyk 73 geleşik baglaşyldy

  • 25.07.2022 12:38
  • 4941
Türkmen biržasy: bir hepdede 41,5 millionlyk 73 geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 73-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň we Owganystanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, dizel ýangyjyny, suwuklandyrylan gazy, göni arassalanan benzini satyn aldylar. Bulardan başga-da, Owganystanyň işewürleri “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen suwuklandyrylan gazy hem-de “Türkmengaz” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen granulirlenen tehniki kükürdi satyn aldylar. Bu önüm Gazagystanyň işewür toparlarynyň wekilleriniň geleşikleriniň hem esasyny düzdi.
Şeýle-de daşary ýurt pulunda Birleşen Arap Emirlikleriniň, Gyrgyzystanyň telekeçilerine nah ýüplük ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 41 million 403 müň dollaryndan gowrak boldy.
Türkiýäniň işewür toparlarynyň wekilleri manat serişdelerine bahasy 2 million 363 müň manatdan gowrak nah ýüplügi satyn aldylar.
Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin umumy bahasy 80 million 270 müň manatdan gowrak “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen ýokary dykyzlykly polietileni, el halylaryny hem-de pagta süýümini satyn aldylar


şu gün 13:59
25

Türkiýeden gelen wekiliýet Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda duşuşyk geçirdi

6-njy dekabrda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň rektory A.Annamuradowyň Türkiýäniň wise-prezidentiniň Diwanynyň Adam serişdeleri boýunça ofisiniň başlygy Salim Ataýyň arasynda...

şu gün 13:47
61

Türkmenistan 2024 — 2028-nji ýyllar üçin BMG-niň Ilat we ösüş komissiýasynyň agzalygyna saýlandy

Türkmenistan biragyzdan BMG-niň 2024 — 2028-nji ýyllar üçin Ilat we ösüş komissiýasynyň agzalygyna saýlandy. Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň habar bermegine görä, degişli karar 5-nji dekabrda...

şu gün 13:42
110

Türkiýäniň wise-prezidenti Jewdet Ýyldyz Arkadag şäherine baryp gördi

Türkmenistanda saparda bolan Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti Jewdet Ýyldyzyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Arkadag şäherine baryp gördi. Arkadag şäherindäki Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkinde türkiýeli...

şu gün 13:36
211

Türkmenistan bilen Türkiýäniň söwda dolanyşygy ýylyň ahyrynda 3 milliard dollara golaýlar — Jewdet Ýylmaz

Türkiýäniň wise-prezidenti Jewdet Ýylmaz Aşgabatda geçirilen Türkmen-türk işewürlik forumynda iki ýurduň arasyndaky söwda dolanyşygynyň möçberiniň 2022-nji ýylda 2 milliard dollardan geçendigini, şu ýylyň 11 aýynda...