Nýu-Ýorkda dinozawr we Aýyň bölegi satuwa çykarylar

  • 25.07.2022 12:39
  • 15425
Nýu-Ýorkda dinozawr we Aýyň bölegi satuwa çykarylar

28-nji iýulda Nýu-Ýorkda geçiriljek Sotheby’s auksionynda alyjylara meteoritleri, Aýyň bölegini we hatda dinozawryň tutuş skeletini satyn almak teklip ediler. Bu barada “Daily Mail” ýazýar diýip, lenta.ru habar berýär.

Auksionda has seýrek we gyzykly lot diýip bahasy 5 – 8 mln dollar bilen bahalandyrylan gorgozawryň galyndylaryny hasaplamak bolar. Çäräni guraýjylar munuň Sotheby’s-yň taryhynda bu görnüşiň wekiliniň tutuş skeletiniň satylýan ilkinji ýagdaýydygyny belläp, islegiň ýokary bolmagyna bil baglaýarlar. Dinozawryň ölçegi beýikligine 3 metr we uzynlygyna 7 metr. 
Auksionyň ylmy temadaky bir bölegi tebigat ylymlaryna bagyşlanar we gorgozawryň skeletinden başga-da, gatnaşyjylar triseratopsyň we ýolbarsyň ýitip giden görnüşiniň kelle süňklerini, şeýle-de gadymy haýwanlaryň dyrnaklaryny, dişlerini we gyýaklaryny satyn alyp bilerler.
Mundan başga-da, alyjylar üçin amerikaly astronawt Bazz Oldriniň zatlaryny taýýarladylar, onuň uçuş kostýumy 1-2 mln dollara satuwa çykarylar.


18.09.2023 14:16
13448

Google ulanyjylarynyň maglumatlaryny bikanun ýygnandygy sebäpli kazyýetde 93 million dollar ýitirdi

Kaliforniýanyň Baş prokuraturasy Google-y kazyýete berdi. Kazyýetde aýdylyşyna görä, ulanyjy bu funksiýany öçüreninden soň hem kompaniýa ulanyjylaryň ýerleşýän ýerleri baradaky maglumatlary bikanun ýygnamagy we...

11.09.2023 10:57
7647

2030-njy ýyla çenli emeli aň ABŞ-da 2,4 million iş ornuny eýelär

Generatiw emeli aň diňe ABŞ-da üstümizdäki onýyllygyň ahyryna çenli 2 milliondan gowrak iş ýerini alar. Forrester-iň analitikleriniň çaklamalaryna görä, 2030-njy ýyla çenli AI ABŞ-da 2,4 million iş ornuny tutar...

31.08.2023 16:38
39652

ABŞ-da agramy takmynan 250 kg bolan dört metrlik krokodil tutuldy

ABŞ-da agramy takmynan 250 kg bolan 4 metrlik krokodil tutuldy diýip, LADBible ýazýar. Awçylar munuň ştatyň rekordydygyny aýdýarlar. Habar beriş serişdeleriniň ýazmagyna görä, krokodili Missisipi ştatynda awçylar topary tutupdyr...

29.08.2023 15:22
13829

Tesla Los-Anjelesde garbanyşhana we kinoteatr gurmak üçin rugsat aldy

Ilon Maskyň Tesla kompaniýasy Los-Anjelesiň Gurluşyk we howpsuzlyk bölüminden “Diner” we “Drive-In Movie Supercharger” taslamasyny durmuşa geçirmek üçin rugsat aldy. Oňa 32 sany Supercharger zarýad beriş stansiýasy...