«Älem» toý mekany amatly bahadan ýokary derejeli toý we sadaka gurnamak hyzmatlaryny hödürleýär

  • 06.07.2022 08:46
  • 20297
«Älem» toý mekany amatly bahadan ýokary derejeli toý we sadaka gurnamak hyzmatlaryny hödürleýär

Paýtagtymyzdaky Bagt köşgündäki «Älem» toý mekany iň amatly bahadan ýokary derejeli toý we sadaka gurnamak hyzmatlaryny hödürleýär.

Ýokary hilli hyzmaty kepillendirýän toý mekanynyň işgärleri durmuşyňyzyň iň bagtly günleriniň, sadakalaryňyzyň ýatda galyjy bolmagyna ýardam ederler.
«Älem» toý mekany müşderileri üçin:

  • isleglere görä menýu düzmek mümkinçiligini;
  • toý we sadaka üçin gerekli bolan maslahatlaryny berer.

Şeýle hem bu toý mekanynda toý dabaralaryny geçiren maşgalalar üçin birnäçe sowgatlar, şol sanda:

  • süýjülik torty;
  • toý zalynyň bezegi;
  • ýaşlaryň fotoportreti;
  • çyralar we yşyklar;
  • myhmanhana lýuks (Bagt köşgi) göz öňünde tutulýar.

Bulardan başga-da, ömrüniň iň bagtly günlerini bu toý mekanynda bellemek isleýänler kaşaň Linkoln - kabriolet awtoulagyndan peýdalanyp bilerler.

Habarlaşmak üçin: +99362276161; +99363548787; 950637


14.11.2022 20:46
40767

Türkmenistanda içerki gatnawlaryň täzelenen tertibi neşir edildi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Awiakompaniýa uçuşlaryň rejesiniň üýtgäp bilýändigini belläp...

07.11.2022 12:57
22565

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...

18.09.2022 23:59
22292

Türkmenistanda geljek hepdäniň howa maglumaty (19.09 — 25.09)

Türkmenistanda sentýabr aýy yssy bolup gelýär. Geçen hepde bilen deňeşdirilende, ýurt boýunça ortaça aňrybaş temperatura 4 dereje diýen ýaly ýokary bolup, +35 dereje bolar. Aşgabatda we Ahal welaýatynda ortaça...

11.09.2022 20:05
28211

Türkmenistanda geljek hepdäniň howa maglumaty (12.09 — 18.09)

Türkmenistanda sentýabryň başynda yssy bolanam bolsa, öňümizdäki hepde ülkämiz boýunça temperaturanyň ortaça +31 dereje bolmagyna garaşylýar. Bu geçen hepde bilen deňeşdirilende,​ ​ dört dereje salkyndyr. Aşgabatda...