«Dury çeşme» arassalanan agyz suwlaryna arzanladyş yglan edýär

  • 01.07.2022 11:44
  • 28071
«Dury çeşme» arassalanan agyz suwlaryna arzanladyş yglan edýär

10 ýyla golaý wagt bäri ilaty arassalanan agyz suwy bilen üpjün edip gelýän «Dury çeşme» hususy kärhanasy arzanladyş yglan edýär. Indi müşderiler kärhananyň 19 litrlik arassalanan agyz suwlaryny 14 manatdan däl-de, 12 manatdan alyp bilerler.

«Dury ýaşaýşyň gözbaşy» şygary astynda müşderilere ýokary hilli önümlerini hödürläp gelýän «Dury çeşme» HK arassalanan agyz suwunyň hem-de alkagolsyz gazlandyrylan içgileriň birnäçe görnüşlerini öndürýär. Kärhana suwuny tebigy «Altyýap» çeşmesinden alýar. Bu bolsa onuň jana şypa, gandyryjy aýratynlygynyň has-da ýokary bolmagynyň bir subutnamasydyr.
Islegiň barha artýandygyny nazara alyp, «Dury çeşme» HK goşmaça täze telefon belgilerini hem işe girizdi.
Müşderiler habarlaşmak üçin şu belgilere ýüz tutup bilerler: 71-77-68; 16-89-89; 12-34-34; 19-33-33.


26.09.2023 22:05
12291

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gijelerine +10 gradusa çenli salkynlar

Şu hepdäniň dowamynda ýurdumyzda açyk howanyň bolmagyna garaşylýar. Ýöne sebitleriň käbirinde az-kem ýagyş ýagar, howa gijelerine +10 gradusa çenli peseler. Howanyň ortaça temperaturasy +29 gradus bolar diýip,...

19.09.2023 11:49
58585

Aşgabat gipermarketi Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli uly arzanlaşyk aksiýasyny geçirýär

«Aşgabat» söwda we dynç alyş merkezinde ýerleşýän «Aşgabat» gipermarketi Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk baýramy mynasybetli uly arzanlaşyk aksiýasyny yglan etdi. Aksiýa 18- 27-nji sentýabr aralygynda dowam eder...

11.09.2023 09:51
15067

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (11.09 — 17.09)

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän...

05.09.2023 16:13
17627

Türkmenistanda garaşylýan hepdelik howa maglumaty (04.09 — 10.09)

Hepdäniň dowamynda welaýatlaryň käbirinde az wagtlaýyn ýagşyň ýagmagy mümkin. Şeýle-de bolsa Türkmenistanda howanyň ortaça temperaturasy +37 gradusa deň bolar. Aşgabatda hepdäniň ahyrynda üýtgäp durýan bulutly...