Aşgabatdaky sammitde Putin howpsuzlyk boýunça hyzmatdaşlygy güýçlendirmegi teklip etdi

  • 30.06.2022 10:34
  • 32780
Aşgabatdaky sammitde Putin howpsuzlyk boýunça hyzmatdaşlygy güýçlendirmegi teklip etdi

Aşgabatda geçirilen Hazar sammitiniň dowamynda Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin Hazar deňziniň hukuk derejesi hakyndaky konwensiýa eýermegiň sebitiň gülläp ösüşiniň kepili bolup hyzmat edýändigini belledi. Moskwa “bäşligiň” agzalarynyň, şol sanda howpsuzlyk we syýasat ugurlaryndaky hyzmatdaşlygyny güýçlendirmegiň tarapdary bolup çykyş edýär, şeýle-de adatdan daşary ýagdaýlara jogap gaýtarmak boýunça hyzmatdaşlygy artdyrmagy teklip edýär. Şeýle-de, Russiýanyň lideri ýakynda Tähran konwensiýasynyň taraplarynyň çagyrylyşy barada pikirlenmegi teklip etdi diýip, vesti.ru belleýär. 

Aşgabatda geçirilen Hazar sammitine Russiýanyň, Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň we Türkmenistanyň prezidentleri gatnaşdy.


şu gün 08:52
1427

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçiriler

28-nji ýanwarda, şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçiriler. Döwletimiziň işjeň hem-de öňdebaryjy jemgyýetçilik guramasynyň nobatdaky gurultaýynyň açylmagy mynasybetli...

düýn 23:56
8072

Tatarystanyň prezidentiniň wezipesi indiden beýläk rais diýlip atlandyrylar

Tatarystanyň Döwlet Geňeşi jemleýji ýygnagynda Respublikanyň Konstitusiýasyna girizilen üýtgetmeleriň täze görnüşini kabul etdi, oňa laýyklykda, sebitiň häzirki baştutany prezident diýip atlandyrylmak hukugyny...

düýn 08:44
27769

Türkmenistanda daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň şahamçalaryny açmak meselesi öwrenilýär

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň binýadynda Halkara ýaş diplomatlar merkezini döretmek, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň...

düýn 08:35
15274

Türkmenistanda fewral aýynda meýilleşdirilen çäreleriň maksatnamasy düzüldi

2023-nji ýylyň fewral aýynda ýurdumyzda gazanylýan üstünliklere, şu ýylyň şygaryna, şeýle hem Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna we Diplomatik işgärleriň gününe bagyşlanan maslahatlary, söhbetdeşlikleri...