Bangladeşdäki suw joşmasynyň pidalarynyň sany 73 adama çenli artdy

  • 27.06.2022 13:27
  • 16114
Bangladeşdäki suw joşmasynyň pidalarynyň sany 73 adama çenli artdy

Güýçli çabga bolup inen tebigy betbagtçylykda Bangladeşiň dürli sebitlerinde 73 adam heläk boldy diýip, Anadolu habar berýär.  Ýurduň demirgazyk-gündogarynda ýerleşen Surma derýasynyň kenarýakasyndaky Silhet şäherine hasam uly zyýan ýetdi.  

Ýüzläp ilat şäherde gabalyp galdy. Eýýäm bir hepdeden köpräk wagt bäri şähere ynsanperwerlik kömegini eltip bolanok. 
Ýokary wezipeli işgär Možibur Rahmanyň sözlerine görä, Silhet şäherine 3 mln dollar möçberinde maliýe kömegi, şeýle hem 1400 tonna tüwi we 13 müň paket azyk önümleri berildi. 
Şonuň ýaly-da, Surma derýasynda suwuň derejesiniň peselýändigi, ýöne hindi ştatlarynyň içinden geçip, Bangladeşiň demirgazyk-gündogaryna baryp ýetýän Barak derýasynyň suwunyň welin, ýokary galýandygy barada aýdylýar.


29.12.2022 07:47
22664

Filippinlerde güýçli siliň netijesinde adam pidalarynyň sany 32-ä ýetdi

Filippinlerde güýçli ýagynlar netijesinde ýüze çykan sil zerarly azyndan 32 adam aradan çykdy, 24 adam dereksiz ýitdi. Penşenbe güni Howplary duýdurmak we tebigy betbagtçylyklary ýok etmek boýunça milli geňeşiň...

30.11.2022 18:02
26207

Gawaý adalarynda dünýädäki iň uly hereket edýän wulkan atylyp başlady

Gawaý adalarynda soňky 38 ýylda ilkinji gezek dünýäniň iň uly hereket edýän wulkany — Mauna-Loa atylyp başlady. ABŞ-nyň Geologiýa gullugy (USGS) adalaryň ýaşaýjylaryna wulkanyň atylmagy bilen bagly ýagdaýyň örän...

23.11.2022 08:52
27684

Serdar Berdimuhamedow Indoneziýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo Indoneziýanyň Ýawa adasynda bolup geçen, adam pidalaryna hem-de köp sanly şikes ýetmelerine getiren ýertitremesi...

22.11.2022 16:39
19068

Indoneziýada bolup geçen ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi

21-nji noýabrda Indoneziýada bolup geçen 5,1 magnitudaly ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi. Bu barada Indoneziýanyň tebigy betbagtçylyklara garşy göreşmek boýunça milli agentligi habar berýär. Maglumatlara...