Saud Arabystany koronawirus bilen bagly çäklendirmeleri ýatyrdy

  • 15.06.2022 19:42
  • 12650
Saud Arabystany koronawirus bilen bagly çäklendirmeleri ýatyrdy

Saud Arabystanynyň hökümeti koronawirus pandemiýasy bilen bagly girizilen çäklendirmeleri ýatyrýar. Bu barada duşenbe güni ýurduň Içeri işler ministrligine salgylanyp, SPA habarlar gullugy habar berdi diýip, TASS ýazýar.

Patyşalykda epidemiologik ýagdaýa edilen gözegçiligiň, kesele garşy öňüni alyş çäreleriniň geçirilişiniň, sanjym etmek we ilatyň immun ulgamynyň ýokary görkezijileri boýunça milli kampaniýanyň gazanan ösüşiniň netijelerine garalyp, şeýle çözgüde gelindi. Indi musulmanlaryň keramatly ýerlerinden — Mekgedäki uly metjitden we Muhammet pygamberiň Medinedäki metjidinden beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde örtük geýmek talap edilmeýär. Dürli desgalara, köpçülik çärelerine barlanda, jemgyýetçilik ulagyna münülende, şeýle hem awiauçuşlarda sertifikatlary görkezmek hem-de ekspress-testleri tabşyrmak ýatyrylýar. Patyşalygyň daşyna — daşary ýurtlara gidilende üçünji buster sanjymy mundan beýläk sanjym almaga degişli toparyň ähli adamlaryna öňki alan sanjymyndan üç aý geçensoň däl-de, sekiz aý geçensoň edilýär.


10.01.2023 17:37
13158

Saud Arabystany Haj parzy üçin koronawirus çäklendirmelerini ýatyrdy

  Saud Arabystanynyň hökümeti koronawirus pandemiýasy sebäpli Haj üçin girizilen çäklendirmeleri ýatyrdy diýip, Anadolu gullugy habar berýär. Patyşalygyň Haj we Umra işleri boýunça ministri Taufik Al-Rabiýa: "Haj...

24.12.2022 16:01
17161

Hindistana uçup baran her 50-nji adam COVID-19 barlagyndan geçiriler

Hindistanyň howa menzillerinde gelýän daşary ýurtlularyň 2%-ni arasynda saýlap, koronawirus barlagyndan geçirerler diýip, ýurduň parlamentinde Saglygy goraýyş ministri Mansuh Mandawiýa habar berdi. Bu barada The...

13.12.2022 12:26
26575

Saud Arabystany iki kilometr beýiklikdäki bina gurmagy meýilleşdirýär

Saud Arabystanynyň garaşsyz gaznasy (PIF) patyşalykda dünýäniň iň beýik binasyna - Dubaýdaky 828 metrlik Burj Khalifa iki esse geljek täze başy gökdirän binany gurmagy göz öňünde tutýar. Bu barada Middle East business...

29.08.2022 16:23
18556

“Moderna” “Pfizer” we “BioNTech” kompaniýalaryna garşy kazyýet işini gozgady

26-njy awgustda ABŞ-nyň “Moderna” kompaniýasy “Pfizer” we “BioNTech” kompaniýalaryna garşy kazyýet işini gozgaýandygyny mälim etdi. “Moderna” garşydaşlaryny koronawirusa garşy sanjymlary öndürmek boýunça öz patent...