22-27-nji iýunda Maryda Medeniýet hepdeligi geçiriler

  • 13.06.2022 18:41
  • 9567
22-27-nji iýunda Maryda Medeniýet hepdeligi geçiriler

Türkmenistanda Medeniýet hepdeligi şu ýylyň 22 — 27-nji iýunynda Mary welaýatynda geçiriler. Oňa görülýän taýýarlyk barada Hökümetiň 11-nji iýunda geçirilen sanly ulgam arkaly mejlisinde wise-premýer M.Mämmedowa hasabat berdi.

Medeni maksatnamanyň çäklerinde dürli çäreler, şol sanda maslahatlar, sungat ussatlarynyň konserti, çeper filmleriň görkezilişi, ýurdumyzyň kino sungatynyň wekilleri bilen döredijilik duşuşyklary, sebitiň taryhy-medeni ýadygärliklerine gezelençler, usulyýet okuwlary guralar. Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde göçme maslahatlary, sanly ulgam arkaly halkara ylmy-usulyýet duşuşyklaryny guramak göz öňünde tutulýar.

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli baý many-mazmunly, gyzykly çäreleri geçirmek meýilleşdirildi. Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda “Magtymguly” operasynyň görkezilişi bolar. Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyzda Magtymguly Pyragynyň ýadygärliklerine gül goýmak dabaralaryny geçirmek göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer döwlet Baştutanynyň garamagyna degişli meýilnamany hödürledi.


düýn 11:48
7188

Türkmen wekiliýeti Latwiýada ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça duşuşyk geçirer

2023-nji ýylyň 12 — 16-njy iýuny aralygynda Latwiýa Respublikasynda Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-latwiýa iş toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlise gatnaşmak üçin taýýarlyk işleri barada Ministrler...

düýn 11:41
25049

Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň düzümlerini kämilleşdirmek hakynda resminama gol çekildi

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer M.Mämmedowa Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň düzümlerini kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada...

düýn 11:35
4923

«Awazada» halkara tans we folklor festiwalyny geçirmäge taýýarlyk görülýär

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Awaza — 2023» atly halkara tans we folklor festiwalyny geçirmäge taýýarlyk görülýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi. Meýilnama laýyklykda...

düýn 11:29
23957

Türkmenistanda Gurban baýramy mynasybetli çäreler 28-29-30-njy iýunda geçiriler

Türkmenistanda 28-29-30-njy iýunda Gurban baýramy mynasybetli dürli medeni çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa şu ýylyň iýun aýynda geçiriljek esasy çäreler barada hasabatynyň...