FIFA Ekwadory DÇ-2022-ä gatnaşyjylaryň hataryndan çykarmady

  • 11.06.2022 19:10
  • 10101
FIFA Ekwadory DÇ-2022-ä gatnaşyjylaryň hataryndan çykarmady

FIFA Çiliniň futbol federasiýasynyň Ekwadory Katarda geçiriljek Dünýä çempionaty - 2022-ä gatnaşmakdan mahrum etmek barada arzasyny ret etdi. Belläp geçsek, öň Çiliniň futbol federasiýasy Ekwadoryň ýygyndysynda oýunçylaryň biriniň maglumatlarynyň galp bolmagynda aýyplap, ýaryşyň saýlama tapgyrynyň sekiz oýnunda utulan diýip ykrar etmegi sorap ýüz tutupdy.

"Gyzyklanma bildirýän ähli taraplaryň arzalaryny seljermek we berlen resminamalara garamak bilen, FIFA-nyň düzgün-nyzam komiteti Ekwadoryň Futbol federasiýasynyň garşysyna gozgalan işi ýapmaly diýen karara geldi. FIFA-nyň düzgün-nyzam kodeksiniň degişli düzgünnamalaryna laýyklykda, kararyň delillendirilen bölegi babatynda arza bilen ýüz tutmak üçin  taraplara on gün wagt berilýär we  ýüz tutulan halatynda, ol soňlugy bilen FIFA-nyň saýtynda çap ediler. Agzalan kararyň üstünden  FIFA-nyň apellýasiýa komitetine şikaýat edilip bilner" - diýip, habarda aýdylýar.

Çiliniň Futbol federasiýasy maýyň başynda FIFA-nyň düzgün-nyzam komitetine nägilelik bildirip hat ýollapdy. Çiliniň federasiýasynyň tassyklamagyna görä, derňewiň netijesinde ekwadorlylaryň hüjümçisi Baýron Kastilýonyň hakykatda Kolumbiýada resminamada görkezilenden üç ýyl öň doglandygy anyklanan eken.


düýn 16:52
7981

Marca: Ronaldu “Al-Nasra” geçmäge ýakynlaşdy

Portugaliýaly oýunçy Kriştianu Ronaldu ýakyn wagtda Saud Arabystanynyň “Al-Nasr” futbol kluby bilen şertnama baglaşyp biler. Bu barada “Marca” habar berýär diýip, sport-interfax.ru belleýär. Şertnama iki ýarym...

düýn 16:12
9000

Taryhda ilkinji gezek futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýnuna zenan eminlik eder

Fransiýaly Stefani Frappar futbol boýunça dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň üçünji tapgyrynyň Germaniýa bilen Kosta-Rikanyň milli ýygyndylarynyň arasyndaky oýnuna bellendi we dünýä birinjiliginde esasy...

düýn 08:29
10965

Dünýä çempionaty — 2022-niň 11-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 11-nji oýun güni tamamlandy. 30-njy noýabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 3-nji tapgyrynyň 4 sany duşuşygy geçirildi. D topar Doha, «Edýukeýşn Siti» stadiony Tunis – Fransiýa – 1:0 (0:0)...

düýn 08:16
6133

Argentina Polşadan üstün çykdy we ikisi bile pleý-off tapgyryna çykdy

Katarda dünýä çempionaty - 2022-niň toparlaýyn tapgyrynyň üçünji duşuşygynda Argentina Polşadan üstün çykdy. Dohada geçirilen duşuşyk 2:0 hasabynda tamamlandy. Gollary Aleksis MakAlister (46-njy minut) we Ýulian...