30-njy sentýabrda Tesla adampisint robotynyň prototipini tanyşdyryp biler

  • 05.06.2022 15:34
  • 8534
30-njy sentýabrda Tesla adampisint robotynyň prototipini tanyşdyryp biler

Tesla elektrokarlaryny öndürýän amerikan kompaniýasynyň baştutany Ilon Mask  kompaniýanyň  30-njy sentýabrda adampisint Optimus robotynyň prototipi bilen tanyşdyrmagynyň mümkindigini mälim etdi diýip, TASS agentligi habar berýär.

"Teslada emeli aň güni 30-njy sentýabra geçirilýär, çünki şol wagta çenli Optimusyň iş prototipiniň peýda bolmagy mümkin" - diýip, anna güni telekeçi öz Twitterinde ýazdy.

Roboty döretmek baradaky pikirini Mask 2021-nji ýylyň awgustynda öňe sürüpdi. Şol wagt hödürlenen taslama laýyklykda,  Optimusyň boýy adam boýy bilen bolar, 20 kilograma çenli ýüki göterip biler we adama gündelik işlerinde ýardamçy bolar. Telekeçiniň aýdyşyna görä, akylly mehanizm adamlaryň "edesi gelmeýän" işlerini eder, meselem, azyk satyn almak üçin dükana gitmäge "ýaltanmaz".

Bloomberg agentliginiň maglumatlaryna görä, robot edil elektromobillerdäki ýaly, emeli aňyň ulgamlary bilen üpjün ediler. 


04.12.2022 21:33
17147

Indiki ýyl Ilon Maskyň kompaniýasy adamlara çip oturdyp başlar

ABŞ-da geçen «Görkez we gürrüň ber» atly çärede Ilon Mask Neuralink kompaniýasynyň öňümizdäki alty aýyň içinde öz çipini adamyň kellesine implantasiýa edip biljekdigini habar berdi.  Çärede Mask kompaniýanyň adamlarda...

20.09.2022 16:32
9826

Ilon Maskyň Starlink tory Ýer togalagynyň ähli yklymlarynda elýeter boldy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň SpaceX kompaniýasynyň hemra internet-tory indi Ýer togalagynyň ähli yklymlarynda işleýär. Bu barada ýekşenbe güni kompaniýanyň esaslandyryjysy Ilon Mask mälim etdi.   "Starlink tory...

16.08.2022 14:27
19526

Ilon Mask adamlary çipleşdirmegiň oňyn taraplary barada aýtdy

SpaceX we Tesla kompaniýalaryny esaslandyryjy Ilon Mask Neuralink implantasiýa edilýän neýrointerfeýsleriniň kömegi bilen adamlary çipleşdirmegi näme üçin zerur hasaplaýandygyny düşündirdi. HHR-iň Kibergiňişlik...

07.07.2022 06:43
14524

Tesla Gün panelli we Starlink internetli ilkinji tirkegi bilen tanyşdyrdy

Tesla Germaniýada geçen IdeenExpo sergisinde ýygnalýan Gün panelli tirkegi, şeýle hem SpaceX Starlink hemra ulgamy bilen tanyşdyrdy. Starlink ulag serişdesi hereketdekä Internete birikmek üçin terminallary ulanmak...