Gurbanguly Berdimuhamedow «Tatarystanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni bilen sylaglanyldy

  • 20.05.2022 08:32
  • 10585
Gurbanguly Berdimuhamedow «Tatarystanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni bilen sylaglanyldy

19-njy maýda Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň Permany bilen, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «Tatarystanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni bilen sylaglanyldy.  Gahryman Arkadagymyz bu ýokary döwlet sylagyna Tatarystan Respublikasynyň we Türkmenistanyň arasyndaky dostlugy we hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakdaky aýratyn hyzmatlary üçin mynasyp boldy.

Gurbanguly Berdimuhamedowa Tatarystanyň ýokary döwlet sylagyny gowşurmak dabarasy Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň Kabulhanasynda geçirildi. 
Prezident Rustam Minnihanow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa «Tatarystanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» atly ordeni gowşuryp, şu mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Gahryman Arkadagymyz minnetdarlyk sözi bilen çykyş edip, Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň bu ýokary döwlet sylagyny kabul etmegiň özi üçin uly hormatdygyny, ony doganlyk Tatarystanyň biziň ýurdumyza we türkmen halkyna uly hormatynyň nyşany hökmünde kabul edýändigini nygtady. 


şu gün 15:07
2858

Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri «Agro-Pack Turkmenistan 2023» halkara sergisine gatnaşdy

Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarow Türkmenistana iş saparynyň dowamynda wise-premýer, bilelikdäki azerbaýjan-türkmen Hökümetara toparynyň egindeş başlygy Batyr Atdaýew bilen bilelikde «Agro-Pack...

şu gün 14:29
1696

Türkmenistan Stambulda «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy

Türkmenistandan wekilçilikli topar 2023-nji ýylyň 24-27-nji noýabry aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde geçirilen «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň Söwda-senagat...

şu gün 14:07
1337

Aşgabatda ilkinji gezek geçirilýän «Agro-Pak Türkmenistan ─ 2023» halkara sergisi öz işine başlady

Şu gün, 28-nji noýabrda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň «Agro-Pak Türkmenistan - 2023» ady bilen azyk, gaplama we oba hojalyk önümleriniň halkara sergisi öz işine başlady. Ýurdumyzda ilkinji gezek...

şu gün 08:08
1654

Niderlandlaryň Türkmenistandaky ilçisi Mejlisiň Başlygyna ynanç hatyny gowşurdy

27-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Niderlandlar Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Nikolaas Ýakob Shermersden ynanç...