Gurbanguly Berdimuhamedow «Tatarystanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni bilen sylaglanyldy

  • 20.05.2022 08:32
  • 10043
Gurbanguly Berdimuhamedow «Tatarystanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni bilen sylaglanyldy

19-njy maýda Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň Permany bilen, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «Tatarystanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni bilen sylaglanyldy.  Gahryman Arkadagymyz bu ýokary döwlet sylagyna Tatarystan Respublikasynyň we Türkmenistanyň arasyndaky dostlugy we hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakdaky aýratyn hyzmatlary üçin mynasyp boldy.

Gurbanguly Berdimuhamedowa Tatarystanyň ýokary döwlet sylagyny gowşurmak dabarasy Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň Kabulhanasynda geçirildi. 
Prezident Rustam Minnihanow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa «Tatarystanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» atly ordeni gowşuryp, şu mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Gahryman Arkadagymyz minnetdarlyk sözi bilen çykyş edip, Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň bu ýokary döwlet sylagyny kabul etmegiň özi üçin uly hormatdygyny, ony doganlyk Tatarystanyň biziň ýurdumyza we türkmen halkyna uly hormatynyň nyşany hökmünde kabul edýändigini nygtady. 


şu gün 08:31
10

Türkmenistanyň Prezidenti gyrgyz kärdeşini doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gyrgyzystanyň döwlet Baştutany Sadyr Žaparowy doglan güni bilen gutlady. «Siziň parasatly hem öňdengörüjilikli ýolbaşçylygyňyzda Gyrgyzystan ösüşiniň täze tapgyryna...

düýn 16:06
6692

Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygyny kabul etdi

Şu gün, 7-nji dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow öz ýurdunyň parlament wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana sapar bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň başlygy hanym Sahiba Gafarowany...

06.12.2022 12:25
23405

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Frankfurtdan Türkmenistana uçuşlary Aşgabada gonar

7-nji dekabrdan başlap, «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Maýn boýundaky Frankfurtdan gatnawlary Aşgabada ýerine ýetirilip başlanar. 2022-nji ýylyň awgustynda Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda howa gatnawlarynyň...

06.12.2022 12:07
9765

Azerbaýjanyň Prezidenti Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysyny kabul etdi

Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew 5-nji dekabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi. Raşid Meredow Azerbaýjanyň Liderine...