Gurbanguly Berdimuhamedow Kazanda Russiýanyň ykdysady ösüş ministri bilen duşuşdy

  • 20.05.2022 08:25
  • 6163
Gurbanguly Berdimuhamedow Kazanda Russiýanyň ykdysady ösüş ministri bilen duşuşdy

19-njy maýda “Kazan EKSPO” halkara sergi merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň ykdysady ösüş ministri Maksim Reşetnikow bilen duşuşygy boldy. Şeýle hem duşuşyga Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow, Tatarystanyň Döwlet geňeşçisi Mintimer Şaýmiýew, Tatarystanyň Döwlet Geňeşiniň Başlygy Farid Muhametşin gatnaşdy.

Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky hakyky dostluk, ynanyşmak we deňhukuklylyk ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklaryň häzirki wagtda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary boýunça üstünlikli ösdürilýändigi kanagatlanma bilen nygtaldy. Häzirki wagtda biziň döwletlerimiziň arasynda netijeli syýasy gatnaşyklar amala aşyrylýar, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ugry boýunça köptaraply hyzmatdaşlyk ösdürilýär. Parlamentara hyzmatdaşlyk işjeň dowam etdirilýär. 

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk barada aýdylanda, soňky ýyllarda ikitaraplaýyn haryt dolanyşygynyň yzygiderli artýandygy bellenildi. Türkmen-rus hyzmatdaşlygy nebitgaz we gazhimiýa ulgamlarynda, awtomobil senagatynda, gämi gurluşygynda, söwdada we beýleki pudaklarda üstünlikli ösdürilýär. Şunuň bilen birlikde, ulag-logistika ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge, bar bolan uly kuwwatdan has doly peýdalanmaga aýratyn üns berildi.


şu gün 16:11
2586

Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Seulda resmi iş sapary bilen bolýan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar energetika pudagynda...

düýn 16:28
8392

Türkmenistanyň Halk Maslahaty Koreýanyň Milli Assambleýasy bilen hyzmatdaşlyk Ähtnamasyna gol çekdi

28-nji noýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty bilen Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň arasynda özara hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ähtnama gol çekmek dabarasy geçirildi. Dabara Türkmenistanyň...

düýn 09:03
13062

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasyna bardy

27-nji noýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasyna resmi sapar bilen bardy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi. Koreýa Respublikasyna...

25.11.2022 17:33
18734

Gurbanguly Berdimuhamedow noýabrda Koreýa Respublikasyna resmi sapar bilen barar

Şu ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreýa Respublikasyna boljak birinji resmi sapary parlament ugry boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynda...