Ýaponiýanyň jemi içerki önüminiň ösüşi 2021-nji maliýe ýylynyň jemi boýunça 2,1% artdy

  • 18.05.2022 15:45
  • 3761
Ýaponiýanyň jemi içerki önüminiň ösüşi 2021-nji maliýe ýylynyň jemi boýunça 2,1% artdy

Ýaponiýanyň jemi içerki önüminiň ösüş depgini 2022-nji ýylyň 31-nji martynda tamamlanan 2021-nji maliýe ýylynda, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 2,1% artandygyna hökümetiň berýän maglumatlary şaýatlyk edýär. 

2021-nji ýylyň 1-nji aprelinden 2022-nji ýylyň 31-nji marty aralygynda şahsy sarp ediş mukdary 2,6% artdy. Muňa Ýaponiýanyň jemi içerki önüminiň 60%-i düşýär. 
Üç ýylyň içinde ilkinji gezek JIÖ-niň artýandygy görünýär. Aýratynam, bir ýyl mundan öň bu görkeziji 2019-njy ýylyň görkezijisinden 4,5% pese gaçypdy. Ösüş koronawirus çäklendirmeleriniň ýumşaýan şertlerinde işewür işjeňliginiň janlanmagy bilen şertlendirilýär. 


düýn 10:59
10415

Arkadag şäheriniň ýerli býujeti boýunça degişli hasaplamalar geçirildi

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan degişli kadalar hem-de görkezijiler esasynda Arkadag şäheriniň ýerli býujeti boýunça degişli hasaplamalar geçirildi. Bu barada wise-premýer H.Geldimyradow...

16.05.2023 11:23
8859

Halkara pul gaznasy 2023-nji ýylda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşini çaklady

2023-nji ýylda Türkmenistanyň nebit pudagynda jemi içerki önümiň ösüşi 2,9 göterim, nebit däl pudakda bolsa 2,2 göterim bolar diýlip Halkara pul gaznasy (HPG) soňky sebitleýin ykdysady çaklamasyny neşir etdi. Muny Trend...

14.05.2023 03:14
9380

Türkmenistanda 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasy taýýarlanyp başlandy

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujetini düzmek hakynda Karara gol çekdi. Degişli resminama döwlet Baştutany 13-nji maýda geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda gol çekdi. Resminama...

03.05.2023 11:11
9878

Ýaponiýada altynyň bahasy ýokarlanyp, ýene-de taryhy çägi täzeledi

Ýaponiýada altynyň bahasy, maýa goýujylaryň bu aktiwe bolan gyzyklanmasynyň artmagy bilen, taryhdaky iň ýokary çägini ýene bir gezek täzeledi. Sişenbe güni söwdalaşyklaryň maglumatlary muňa şaýatlyk edýär diýip...