Türkmenistan GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň Duşenbede geçen mejlisine gatnaşdy

  • 14.05.2022 09:30
  • 13677
Türkmenistan GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň Duşenbede geçen mejlisine gatnaşdy

13-nji maýda Täjigistan Respublikasynyň Duşenbe şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna (GDA) gatnaşyjy-ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew ýolbaşçylyk etdi.
Nobatdaky duşuşygyň çäklerinde halkara gün tertibiniň derwaýys meseleleri hem-de GDA-nyň çäklerinde özara hereket etmek boýunça mazmuna baý pikirler alyşyldy. Syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda ýakyn geljekde özara gatnaşyk saklamagyň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi.
Çärä gatnaşyjylar tarapyndan «GDA-nyň ýaşlar paýtagty» Halkara taslamasy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy-döwletleriň binýatlyk barlaglarynyň ileri tutulýan ugurlaryna degişlilikde Geljegi uly ylmy taslamalaryň taslamasy hakynda, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hormat haty bilen sylaglamak boýunça çöňzgütleriniň taslamalaryna seredildi.


şu gün 08:31
1213

Türkmenistanyň Prezidenti gyrgyz kärdeşini doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gyrgyzystanyň döwlet Baştutany Sadyr Žaparowy doglan güni bilen gutlady. «Siziň parasatly hem öňdengörüjilikli ýolbaşçylygyňyzda Gyrgyzystan ösüşiniň täze tapgyryna...

düýn 16:06
7306

Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygyny kabul etdi

Şu gün, 7-nji dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow öz ýurdunyň parlament wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana sapar bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň başlygy hanym Sahiba Gafarowany...

06.12.2022 12:25
23588

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Frankfurtdan Türkmenistana uçuşlary Aşgabada gonar

7-nji dekabrdan başlap, «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Maýn boýundaky Frankfurtdan gatnawlary Aşgabada ýerine ýetirilip başlanar. 2022-nji ýylyň awgustynda Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda howa gatnawlarynyň...

06.12.2022 12:07
9840

Azerbaýjanyň Prezidenti Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysyny kabul etdi

Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew 5-nji dekabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi. Raşid Meredow Azerbaýjanyň Liderine...