Täze Zelandiýanyň Premýer-ministri koronawirus bilen keselledi

  • 14.05.2022 07:45
  • 9602
Täze Zelandiýanyň Premýer-ministri koronawirus bilen keselledi

Täze Zelandiýanyň Hökümet Baştutany Jasinda Ardern koronawirus ýokanjy bilen keselledi. Bu barada şenbe güni Ardern Instagram sahypasynda habar berdi diýip, TASS agentligi ýetirýär.

«Tagallalarymyza garamazdan, gynansak-da, men hem beýleki maşgala agzalalaryma goşulyp, COVID-19 barlagymdan položitel netije aldym» - diýip, Premýer-ministr ýazdy.

Öň, koronawirus onuň ýoldaşyndan we gyzyndan ýüze çykarylypdy.


29.08.2022 16:23
18492

“Moderna” “Pfizer” we “BioNTech” kompaniýalaryna garşy kazyýet işini gozgady

26-njy awgustda ABŞ-nyň “Moderna” kompaniýasy “Pfizer” we “BioNTech” kompaniýalaryna garşy kazyýet işini gozgaýandygyny mälim etdi. “Moderna” garşydaşlaryny koronawirusa garşy sanjymlary öndürmek boýunça öz patent...

28.08.2022 08:41
13726

Täjigistan ýurda geleniňde serhetdäki koronawirus çäklendirmelerini ýene girizýär

Indi Täjigistana geleniňde PZR-barlagynyň netijesini ýa-da COVID-19-a garşy sanjym şahadatnamasyny bermeli. Bu çäreler beýleki ýurtlarda kesel hadysasynyň ýokarlanmagy bilen baglylykda COVID-19-yň ýaýramagynyň...

03.07.2022 11:00
18248

Täze Zelandiýanyň awiakompaniýasy bortda ýatmak üçin kabinalary gurnar

2024-nji ýyla çenli Täze Zelandiýanyň Air New Zealand awiagatnadyjysynyň bortunda ýatylýan kabinalar gurnalar. Bu barada “The Guardian” habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär. Şeýle şertler gatnawlarda 17 sagatdan...

15.06.2022 19:42
12533

Saud Arabystany koronawirus bilen bagly çäklendirmeleri ýatyrdy

Saud Arabystanynyň hökümeti koronawirus pandemiýasy bilen bagly girizilen çäklendirmeleri ýatyrýar. Bu barada duşenbe güni ýurduň Içeri işler ministrligine salgylanyp, SPA habarlar gullugy habar berdi diýip, TASS ýazýar...