2-nji maýda Türkmenistanda Oraza baýramy mynasybetli dynç alnar

  • 29.04.2022 23:20
  • 17208
2-nji maýda Türkmenistanda Oraza baýramy mynasybetli dynç alnar

Türkmen halkynyň milli baýramy bolan Oraza baýramy şu ýylyň 2-nji maýynda belleniler. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow şu gün — 29-njy aprelde degişli Permana gol çekdi.

Halkymyzyň bitewüligini, agzybirligini we jebisligini has-da berkitmek, türkmen halkynyň köpasyrlyk däp-dessurlaryna aýawly çemeleşmek, gymmatly ruhy baýlyklarymyzy gorap saklamak maksady bilen gol çekilen resminama laýyklykda, eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralara, kärhanalara we guramalara Permanyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.


düýn 12:42
10391

Türkmenistanda meşhur «Çeburaşka» rus filmi görkeziler

9-14-nji iýun aralygynda Aşgabatda Russian Film Festival ady bilen Rus kinosynyň günleri geçiriler. Şonuň çäklerinde rus režissýory Dmitriý Dýaçenkonyň «Çeburaşka» filmi türkmenistanly tomaşaçylaryň dykgatyna ýetiriler...

02.06.2023 15:25
7555

Döwletliler köşgündäki çagalara baýramçylyk sowgatlary gowşuryldy

1-nji iýunda ýurdumyzda giňden bellenilen Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli paýtagtymyzdaky Döwletliler köşgünde geçirilen baýramçylyk dabarasynda bu ýerde terbiýelenýän çagalara Prezident Serdar Berdimuhamedowyň...

01.06.2023 02:55
52736

Ogulgerek Berdimuhamedowa Eýranyň Milli gymmat bahaly daşlar we haly muzeýine baryp gördi

Eýran Yslam Respublikasyna amala aşyrýan iş saparynyň dowamynda ýanynda bolýan Gurbanguly Berdimuhamedowyň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa özi üçin ýörite taýýarlanylan medeni maksatnamanyň çäklerinde Eýranyň...

31.05.2023 19:50
8212

Aşgabatda ýaşlaryň arasynda mahabat nusgalaryny döretmek boýunça bäsleşigiň jemleri yglan edildi

Şu gün Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde «Mahabat üstünligiň açary» atly festiwalyň jemleri jemlenildi. Onuň netijeleri boýunça öň yglan edilen bäsleşikde ýeňiş gazanan iň gowy mahabat...