«SERHAT» mebel durmuşyňyzyň bezegi bolar

  • 30.04.2022 19:13
  • 9095
«SERHAT» mebel durmuşyňyzyň bezegi bolar

2010-njy ýylda esaslandyrylan we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolup durýan «Serhat» mebel kärhanasy halkyň dürli görnüşli, iň häzirki zaman mebellere bolan isleglerini doly kanagatlandyrýar. Kärhana ýokary hilli önümleri bilen ýurdumyzda uly abraýa eýe bolan kärhanalaryň hatarynda giňden tanalýar. Bu kärhana öz öndürýän önümleriniň daşyndan Türkiýe döwletiniň ýokary hilli mebel önümlerini hem elýeterli bahadan halkymyza hödürleýär.

Kärhananyň giň saýlawa eýe bolan ýokary hilli önümleri
Kärhanada dürli ölçeglerdäki ýaşaýyş jaýlara niýetlenen spalnyý garnitur, aşhana (kuhnýa) garnitur, ýörite şertler üçin göz öňünde tutulan we her hili ölçeglerde taýýarlanan oturgyçlar, stol mebeller, çaga otaglary üçin mebeller, edara-kärhanalarda ulanylýan (ofis) mebeller, diwan, kreslolar, stellar şkaflar öndürilýär.
Bulardan başga-da, «Serhat» mebel kärhanasy tarapyndan Büzmeýin halylarynyň we Türkiýede öndürilen  halylaryň dürli görnüşleri boýunça lomaý hem-de bölekleýin söwdasy amala aşyrylýar.

Hil aýratynlygy
«Serhat» mebel kärhanasynda öndürilýän önümler berkligi, özboluşly bezegi, reňk sazlaşygy, dünýä ölçeglerine laýyklygy, ekologiýa arassalygy we döwrüň talabyna kybapdaşlygy ýaly gaýtalanmajak aýratynlyklary özünde jemleýär. Bu kärhanada her bir öndürilýän mebel döwrebap dizaýnerçilik çözgütleri esasynda taýýarlanylýar.

«Serhat-yň» müşderlere hödürleýän mümkinçilikleri
«Serhat» mebel kärhanasy ilatyň mebellere bolan isleglerini, talaplaryny ýerinde öwrenýär, has dogrusy, buýrujylaryň, müşderleriň göwün islegine laýyklykda, mebelleri öndürmegi özüniň baş maksady hasaplaýar. Kärhana özüne ýüz tutan müşderlerine mebel dünýäsinde gazanan baý tejribesine esaslanyp gymmatly maslahatlaryny berýär. Aýratyn hem öýleriň bezeg sazlaşygyny we gurluş aýratynlygyny gabat getirmek babatynda ýakyndan ýardam edýär. 

«Serhat-yň» ýerine ýetirýän hyzmatlary

  • buýurmalar esasynda ölçeglerini kabul etmek;
  • eltip we gurnap bermek işleri.

Biziň salgymyz: G.Kulyýew köçe jaý/10 MEBEL DÜNÝÄSI binasynyň 1-nji gaty
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 19 38 38; 19 42 42; +993 63 23 07 70
Elektron salgymyz: serhat.mobilya@internet.ru

Hormatly müşderler!
Howlugyň, «Serhat» mebel kärhanasynyň jana ýakymly, ajaýyp, juda owadan bezegleri özünde jemleýän we amatly bahalardaky täze görnüşli mebelleri Size garaşýar!


29.01.2023 15:38
35432

Türkmenistanyň käbir ýerlerinde howa +20 gradusa çenli maýlar

Türkmenistanda uzaga çeken adatdan daşary aýazly howa geljek hepdede gowşar. Ýurdumyzyň käbir ýerlerinde +20 gradusa çenli maýyl bolar diýip, «Meteožurnal» neşiri ýazýar. Howanyň maýlamagy sowuk howa akymynyň Alynky...

28.01.2023 08:37
52213

«Türkmenhowaýollary» 1-nji fewraldan halkara gatnawlarynyň tertibini neşir etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda halkara howa gatnawlarynyň 2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Gatnawlar Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrylar...

28.01.2023 08:28
36297

«Türkmenhowaýollary» içerki awiagatnawlaryň täzelenen tertibini neşir etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Täze tertip 2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndan hereket eder. Awiakompaniýa uçuşlaryň wagtynyň üýtgäp biljekdigini...

25.01.2023 03:36
25231

FlyDubai üç ýyla golaý arakesmeden soň, Aşgabada awiagatnawlaryny dikeltdi

FlyDubai awiakompaniýasy koronawirus pandemiýasy zerarly Türkmenistana gatnawlaryny togtadanyndan üç ýyla golaý wagtdan soň, Dubaý-Aşgabat-Dubaý ugry boýunça ilkinji ýolagçy gatnawyny amala aşyrdy. Awiagatnadyjynyň...