«SERHAT» mebel durmuşyňyzyň bezegi bolar

  • 30.04.2022 19:13
  • 8587
«SERHAT» mebel durmuşyňyzyň bezegi bolar

2010-njy ýylda esaslandyrylan we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolup durýan «Serhat» mebel kärhanasy halkyň dürli görnüşli, iň häzirki zaman mebellere bolan isleglerini doly kanagatlandyrýar. Kärhana ýokary hilli önümleri bilen ýurdumyzda uly abraýa eýe bolan kärhanalaryň hatarynda giňden tanalýar. Bu kärhana öz öndürýän önümleriniň daşyndan Türkiýe döwletiniň ýokary hilli mebel önümlerini hem elýeterli bahadan halkymyza hödürleýär.

Kärhananyň giň saýlawa eýe bolan ýokary hilli önümleri
Kärhanada dürli ölçeglerdäki ýaşaýyş jaýlara niýetlenen spalnyý garnitur, aşhana (kuhnýa) garnitur, ýörite şertler üçin göz öňünde tutulan we her hili ölçeglerde taýýarlanan oturgyçlar, stol mebeller, çaga otaglary üçin mebeller, edara-kärhanalarda ulanylýan (ofis) mebeller, diwan, kreslolar, stellar şkaflar öndürilýär.
Bulardan başga-da, «Serhat» mebel kärhanasy tarapyndan Büzmeýin halylarynyň we Türkiýede öndürilen  halylaryň dürli görnüşleri boýunça lomaý hem-de bölekleýin söwdasy amala aşyrylýar.

Hil aýratynlygy
«Serhat» mebel kärhanasynda öndürilýän önümler berkligi, özboluşly bezegi, reňk sazlaşygy, dünýä ölçeglerine laýyklygy, ekologiýa arassalygy we döwrüň talabyna kybapdaşlygy ýaly gaýtalanmajak aýratynlyklary özünde jemleýär. Bu kärhanada her bir öndürilýän mebel döwrebap dizaýnerçilik çözgütleri esasynda taýýarlanylýar.

«Serhat-yň» müşderlere hödürleýän mümkinçilikleri
«Serhat» mebel kärhanasy ilatyň mebellere bolan isleglerini, talaplaryny ýerinde öwrenýär, has dogrusy, buýrujylaryň, müşderleriň göwün islegine laýyklykda, mebelleri öndürmegi özüniň baş maksady hasaplaýar. Kärhana özüne ýüz tutan müşderlerine mebel dünýäsinde gazanan baý tejribesine esaslanyp gymmatly maslahatlaryny berýär. Aýratyn hem öýleriň bezeg sazlaşygyny we gurluş aýratynlygyny gabat getirmek babatynda ýakyndan ýardam edýär. 

«Serhat-yň» ýerine ýetirýän hyzmatlary

  • buýurmalar esasynda ölçeglerini kabul etmek;
  • eltip we gurnap bermek işleri.

Biziň salgymyz: G.Kulyýew köçe jaý/10 MEBEL DÜNÝÄSI binasynyň 1-nji gaty
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 19 38 38; 19 42 42; +993 63 23 07 70
Elektron salgymyz: serhat.mobilya@internet.ru

Hormatly müşderler!
Howlugyň, «Serhat» mebel kärhanasynyň jana ýakymly, ajaýyp, juda owadan bezegleri özünde jemleýän we amatly bahalardaky täze görnüşli mebelleri Size garaşýar!


14.11.2022 20:46
41233

Türkmenistanda içerki gatnawlaryň täzelenen tertibi neşir edildi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Awiakompaniýa uçuşlaryň rejesiniň üýtgäp bilýändigini belläp...

07.11.2022 12:57
23091

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...

18.09.2022 23:59
22334

Türkmenistanda geljek hepdäniň howa maglumaty (19.09 — 25.09)

Türkmenistanda sentýabr aýy yssy bolup gelýär. Geçen hepde bilen deňeşdirilende, ýurt boýunça ortaça aňrybaş temperatura 4 dereje diýen ýaly ýokary bolup, +35 dereje bolar. Aşgabatda we Ahal welaýatynda ortaça...

11.09.2022 20:05
28226

Türkmenistanda geljek hepdäniň howa maglumaty (12.09 — 18.09)

Türkmenistanda sentýabryň başynda yssy bolanam bolsa, öňümizdäki hepde ülkämiz boýunça temperaturanyň ortaça +31 dereje bolmagyna garaşylýar. Bu geçen hepde bilen deňeşdirilende,​ ​ dört dereje salkyndyr. Aşgabatda...