Aşgabada täze güwänamanyň berilmegi mynasybetli maslahat geçirildi

  • 25.04.2022 23:59
  • 13955
Aşgabada täze güwänamanyň berilmegi mynasybetli maslahat geçirildi

25-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň «Şäherlerdäki baglar» atly başlangyjyna bag ekmek çäreleri arkaly goldawy we oňa goşan goşandy üçin Aşgabat şäherine halkara güwänamanyň gelip gowuşmagy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. Oňa halkara guramalaryň Türkmenistanda işleýän wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary we talyplary, habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Çäräniň dowamynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky hemişelik wekili Narine Saakýan, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Türkmenistandaky ýurt boýunça edarasynyň ýolbaşçysy Ýegor Zaýsew, DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory Jumamyrat Gurbangeldiýew, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniweristetiniň prorektory Nurmuhammet Şihlyýew, şeýle-de ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary we talyplary çykyş etdiler.

Çykyş edenler Türkmenistan bilen BMG-niň Ýer ýüzünde durnukly ösüşi gazanmaga gönükdirilen köpýyllyk hyzmatdaşlygynyň netijeliligini bellediler. Bu ugurda daşky gurşawy goramak we ekologik howpsuzlygy üpjün etmek boýunça bilelikdäki maksatnamalaryň we taslamalaryň ýerine ýetirilmeginiň aýratyn orny barada nygtaldy.


düýn 11:50
1889

Aşgabadyň we welaýatlaryň teatrlarynda dünýä nusgawy sahna eserleri görkeziler. Wagty we tertibi

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli Aşgabatdaky hem-de ýurdumyzyň welaýatlaryndaky teatrlarda «Hemişelik Bitaraplyk — dost–doganlyk binýady» atly dünýä nusgawy sahna eserleriniň hepdeligi...

30.11.2023 09:47
4534

1-3-nji dekabrda Aşgabadyň we welaýatlaryň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky teatrlarda 2023-nji ýylyň 1 — 3-nji dekabry aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi: Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki...

22.11.2023 14:00
5104

Aşgabatda we welaýatlarda 24 — 26-njy noýabrda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi garamagyndaky teatrlarda 2023-nji ýylyň 24 — 26-njy noýabry aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibini mälim etdi. Ol ministrligiň saýtynda ýerleşdirildi. Türkmenistanyň...

19.11.2023 15:54
4679

Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň Medeniýet günleri başlady

18-nji noýabrda Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy. Türkiýe Respublikasynyň Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy...