Aşgabatdaky Janly tebigatyň milli muzeýi ýene-de işläp başlady

  • 21.04.2022 15:45
  • 26823
Aşgabatdaky Janly tebigatyň milli muzeýi ýene-de işläp başlady

Aşgabatdaky Janly tebigatyň milli muzeýi öz işini gaýtadan dikeltdi.

Haýwanat bagy duşenbeden başga her gün 9:00-dan 18:00-a çenli myhmanlara hyzmat edýär. Giriş peteklerini şol ýerdäki kassalardan alyp bolýar. 
Petekler 18:00-a çenli satylýar.
Bir petegiň bahasy — 5 manat.


22.05.2023 14:48
24956

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (22.05 — 28.05)

Maý aýynyň birinji hem ikinji on günlüginde Türkmenistanda höküm süren durnuksyz howadan soň, şu hepdede ýurdumyzda tomus möwsümi üçin adaty bolan durnukly howa temperaturasy, ygalyň az mukdary (kä sebitlerde asla...

15.05.2023 15:32
34486

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (15.05 — 21.05)

Şu hepdede Türkmenistanda howanyň durnuksyz bolmagyna garaşylýar. Hepdäniň birinji ýarymynda aglaba sebitlerde ýagyn ýagyp, ýyldyrym çakar. Şemally howa bolar. Şeýle-de bolsa, hepdäniň ahyrynda ýene  yssy bolmagyna...

14.05.2023 12:43
23655

«Ýollo» harydyňy ýa ýüküňi Türkmenistanyň islendik ýerine 1 günde eltip berýär

«Gadymy kerwen» HK-nyň «Ýollo» bölümi ýükleri Türkmenistanda şäherara we welaýatara eltip bermek hyzmatyny hödürleýär. «Ýollo» bu ugurda hyzmatlary gysga wagtda, ýagny 1 günde hem-de kepillikli ýerine ýetirýän...

13.05.2023 23:45
18193

14-15-nji maýda Türkmenistanda şemally hem käýerlerde ýagyşly howa garaşylýar

14-15-nji maýda Türkmenistanyň çäginde güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar diýip, «Meteožurnal» neşiri habar berýär. Meteorologlaryň çaklamagyna görä, Ahal welaýatynda şemalyň tizligi sekuntda 15-20 metre, Daşoguzda...