I çärýekde Hytaý Merkezi Aziýadan 10,9 mlrd dollarlyk tebigy gaz satyn aldy

  • 18.04.2022 17:09
  • 8858
I çärýekde Hytaý Merkezi Aziýadan 10,9 mlrd dollarlyk tebigy gaz satyn aldy

Ýylyň birinji çärýeginiň dowamynda Hytaý-Merkezi Aziýa gazgeçirijisi boýunça HHR-a 10,97 mlrd dollarlyk tebigy gaz akdyryldy diýip, PipeChina West Gas Pipeline kompaniýasy habar berýär.

«Sinhua» habarlar agentliginiň berýän habaryna görä, şol turbageçiriji boýunça geçen ýyl Hytaýa 44,1 mlrd dollarlyk tebigy gaz akdyrylypdy.
Turbageçirijiniň uzynlygy 1833 km, taslama boýunça ýylda 60 mlrd kubometr gazy geçirmäge kuwwaty bar, 2009-njy ýylyň dekabrynda ulanmaga berlipdi.
Turbageçiriji Türkmenistan bilen Özbegistanyň aralygyndaky serhetden başlanýar, soň Özbegistanyň hem-de Gazagystanyň içinden geçip, Hytaýyň demirgazyk-günbatarynda ýerleşen Sinszýan-Uýgur etrabynda, Horgosda Günbatar-Gündogar gazgeçirijisine baryp birigýär we Hytaýyň ilkinji serhetaşyr gazgeçirijisi hasaplanýar.
Türkmenistan  HHR-a turbageçiriji boýunça tebigy gazy eksport etmekde birinji orny eýelemegini dowam edýar. Ikinji ýerde Russiýa durýar, onuň yzyndan Mýanma, Gazagystan we Özbegistan gelýär.
Häzirki wagta çenli HHR Türkmenistandan 300 milliard kubometrden gowrak tebigy gazy satyn aldy.


30.11.2023 22:23
5651

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işleri geçiriler

«Türkmengaz» döwlet konserniniň gaz gysyjy desgalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek boýunça çäreler görülýär. Bu işleri barşy barada wise-premýer B.Amanow şu gün geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda habar...

21.11.2023 10:33
19375

Türkmenistan Hytaýa turba geçirijiler arkaly gaz ibermekde liderligi saklaýar

2023-nji ýylyň geçen 10 aýynda turba geçirijiler arkaly Türkmenistandan Hytaýa 8,07 milliard dollarlyk tebigy gaz eksport edildi. Şeýlelikde, Türkmenistan turba geçirijiler arkaly Hytaýa tebigy gaz ibermekde birinji...

08.11.2023 23:47
9416

Türkmenistan Yraga her ýylda 9 milliard kub metr gaz iberer

Şu gün Aşgabatda “Türkmengaz” döwlet konserniniň wekilleriniň Yrak Respublikasynyň elektroenergetika ministri Ziad Ali Fadeliň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşygy boldy.   Duşuşygyň dowamynda yrak tarapy...

30.10.2023 16:14
11901

Pekin Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň täze şahasynyň gurluşygyny çaltlaşdyrmak isleýär

Hytaýyň Milli Nebit Korporasiýasy Merkezi Aziýa — Hytaý gaz geçirijisiniň D şahasynyň gurluşygyny çaltlaşdyrmagy maksat edinýär. Trend agentliginiň habar berşi ýaly, ýylda 30 milliard kub metr kuwwatly täze gaz...