Aşgabatda adam hukuklary boýunça gibrid görnüşli maslahat geçirildi

  • 13.04.2022 05:40
  • 8709
Aşgabatda adam hukuklary boýunça gibrid görnüşli maslahat geçirildi

12-nji aprelde “Türkmenistanyň Konstitusiýasy — adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň kepili” ady bilen utgaşykly görnüşde okuw maslahaty geçirildi. Oňa döwlet edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, welaýatlardaky Adam hukuklary boýunça maglumat merkezleriniň ýolbaşçylary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň işgärleri we bilermenleri gatnaşdylar.

Çäre “Türkmenistanyň adam hukuklary babatda 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasyny» ornaşdyrmakda ýardam bermek” atly taslamanyň çäklerinde BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň ýurdumyzdaky wekilhanasy hem-de Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan guraldy. Maslahatyň gün tertibine Türkmenistanda adam hukuklarynyň konstitusion kepillikleri we olary amala aşyrmagyň gurallary, ýurdumyzyň bu babatda halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmek boýunça BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň amala aşyrýan taslamalary bilen baglanyşykly meseleleriň giň toplumy girizildi.

Çykyşlarda Türkmenistanda adam hukuklary boýunça milli edaralaryň — Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň, Adam hukuklary hem-de halkara ynsanperwer hukugy babatda Türkmenistanyň halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilişini üpjün etmek boýunça Pudagara toparyň, Adalatçynyň diwanynyň üstünlikli işleýändigi kanagatlanma bilen bellenildi. Maslahatda, hususan-da, Birleşen Milletler Guramasy we onuň düzümleýin edaralary bilen ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygyň ähmiýeti nygtaldy.


18.11.2022 16:40
6098

Žurnalistleriň arasynda «Durmuşyň döreden sýužetleri» temasy boýunça esse bäsleşigi yglan edildi

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýän ACTED «CS-GBV Central Asia» sebitleýin taslamasy bilen hyzmatdaşlykda Merkezi Aziýa we Owganystan üçin «Ýagtylyk şöhlesi» Başlangyjynyň Sebitleýin maksatnamasy iň...

30.10.2022 13:31
2849

Aşgabatda Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň II mejlisi geçirildi

29-njy oktýabrda Aşgabatda Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň II mejlisi geçirildi. Foruma ugurdaş düzümleriň, ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary we hünärmenleri Assosiasiýanyň agzalary hem-de...

25.10.2022 08:16
5889

Aşgabatda ÝB-niň Türkmenistandaky Medeniýet hepdeligi açyldy

24-nji oktýabrda Aşgabatda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy boldy. Ýurdumyzyň Medeniýet ministrliginiň goldaw bermeginde Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasynyň...

22.09.2022 16:11
17830

Aşgabatda Pakistanyň silden ejir çeken halky üçin serişde toplamak boýunça haýyr-sahawat çäresi geçiriler

Aşgabatda Pakistanyň silden ejir çeken halkyna ýardam bermek üçin serişde toplamak boýunça haýyr-sahawat çäresi guralar. Aşgabadyň zenanlar topary, Aşgabatdaky Halkara mekdep we Pakistan Respublikasynyň Türkmenistandaky...