Şuşa türki dünýäsiniň paýtagty diýlip yglan edildi

  • 01.04.2022 20:06
  • 10694
Şuşa türki dünýäsiniň paýtagty diýlip yglan edildi

Halkara türki medeniýetiniň guramasy (TÜRKSOÝ) Şuşa şäherini türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýip yglan etdi. Degişli karar Bursada geçirilen guramanyň hemişelik geňeşiniň nobatdan daşary mejlisinde kabul edildi. Bu barada Azerbaýjanyň döwlet habarlar agentligi AzerTaj habar berýär diýip, TASS belleýär.

TÜRKSOÝ türki dilli ýurtlary birleşdirýän medeni guramadyr. Guramanyň esasy maksady türki halklaryň umumy maddy we medeni ýadygärliklerini gorap saklamak, ösdürmek we geljekki nesillere geçirmek üçin türki halklaryň arasyndaky hyzmatdaşlykdan ybarat. Türki medeniýetini we sungatyny bilelikde ösdürmek boýunça gurama 1993-nji ýylyň 12-nji iýulynda Alma-Ata şäherinde döredildi, onuň düzümine garaşsyz döwletleri, federal subýektleri ýa-da üçünji ýurtlaryň awtonom sebitlerini öz içine alýan 14 agza girýär.


24.12.2022 08:08
19941

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny bellemek boýunça çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly bellemek boýunça geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasyny tassyklady...

15.12.2022 19:02
63619

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň, Türkiýäniň we Azerbaýjanyň Prezidentleriniň maşgalalary Awazadaky sergä gatnaşdylar

14-nji dekabrda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň döwlet Baştutanlarynyň birinji üçtaraplaýyn sammitiniň çäklerinde giň gerimli sergi guraldy...

06.11.2022 11:23
17431

Änew 2024-nji ýylda “Türki dünýäniň medeni paýtagty” diýlip yglan edildi

Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän gadymy Änew şäheri 2024-nji ýylda “Türki dünýäniň medeni paýtagty” diýlip yglan edildi. Bu baradaky degişli çözgüt Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) medeniýet ministrleriniň...

23.04.2022 15:08
18536

Azerbaýjanda örtük geýmek düzgüni ýatyrylýar

2022-nji ýylyň 1-nji maýyndan başlap, Azerbaýjanda medisina örtüklerini hökmany ulanmak düzgüni ýatyrylýar. Trendiň habar bermegine görä, bu barada Ministrler Kabinetiniň degişli kararynda aýdylýar. Azerbaýjanda...