Serdar Berdimuhamedow Kubanyň Prezidentini diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

  • 23.03.2022 09:47
  • 6786
Serdar Berdimuhamedow Kubanyň Prezidentini diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Kuba Respublikasynyň Prezidenti Migel Mario Dias-Kanel Bermudese we ýurduň halkyna Türkmenistan bilen Kuba Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

«Biziň döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklar birek-birege hormat goýmaga, deňhukuklylyga esaslanýar» diýip, döwlet Baştutany gutlag hatynda belledi we Türkmenistanyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýändigini nygtady hem-de biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň bilelikdäki tagallalaryň netijesinde halklarymyzyň bähbidine mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi.


düýn 10:21
24548

Serdar Berdimuhamedow Rejep Taýyp Ärdoganyň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

3-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow türk tarapynyň çakylygy boýunça Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan Prezidenti hökmünde wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy. Dabara 30-dan...

düýn 10:13
10588

Aşgabatda Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda welosipedli ýöriş geçirildi

3-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy. Bu çärä Aşgabadyň we welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň müňlerçesi gatnaşdy.  Belläp...

03.06.2023 16:56
16041

Serdar Berdimuhamedow Ärdoganyň kasam kabul etmek dabarasyna gatnaşar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkiýäniň saýlanan Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň kasam kabul etmek dabarasyna gatnaşar diýip, Anadolu agentligi habar berýär. Dabara Türkiýäniň Beýik Milli Mejlisinde...

02.06.2023 15:33
4985

Serdar Berdimuhamedow Italiýanyň Prezidenti Serjio Mattarellany gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarella Italiýanyň milli baýramy — Respublika güni mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutany şu...