Serdar Berdimuhamedowyň wezipä girişmegi mynasybetli resmi kabul edişlik guraldy

  • 20.03.2022 13:54
  • 13379
Serdar Berdimuhamedowyň wezipä girişmegi mynasybetli resmi kabul edişlik guraldy

19-njy martda Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň wezipä girişmegi mynasybetli dabaralar günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Kabul ediş merkezinde guralan resmi kabul edişlik bilen dowam etdi.

Bu ýerde täze saýlanan döwlet Baştutany söz sözledi we saýlawlarda ses berip, goldan ildeşlerimize ýene-de bir gezek tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip: «Men halkymyzyň ynamyny ödemek, Arkadag Prezidentimiziň syýasatda, ykdysadyýetde, medeni ulgamda we jemgyýetçilik durmuşynda başlan özgertmelerini dowam etdirmek üçin, raýatlarymyzyň bähbidine, geljek nesillerimiziň abadançylygynyň hatyrasyna yhlas bilen zähmet çekjekdigimi ýene-de bir gezek nygtamak isleýärin» diýip nygtady.

Resmi kabul edişligiň çäklerinde ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti geçirildi.  Meşhur sungat ussatlarynyň we ýaş höwesjeň aýdymçylaryň dürli dillerde ýerine ýetiren hoş owazly aýdymlary bu ýere ýygnananlarda ýakymly täsirleri galdyrdy.


02.06.2023 15:25
6907

Döwletliler köşgündäki çagalara baýramçylyk sowgatlary gowşuryldy

1-nji iýunda ýurdumyzda giňden bellenilen Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli paýtagtymyzdaky Döwletliler köşgünde geçirilen baýramçylyk dabarasynda bu ýerde terbiýelenýän çagalara Prezident Serdar Berdimuhamedowyň...

01.06.2023 02:55
45133

Ogulgerek Berdimuhamedowa Eýranyň Milli gymmat bahaly daşlar we haly muzeýine baryp gördi

Eýran Yslam Respublikasyna amala aşyrýan iş saparynyň dowamynda ýanynda bolýan Gurbanguly Berdimuhamedowyň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa özi üçin ýörite taýýarlanylan medeni maksatnamanyň çäklerinde Eýranyň...

31.05.2023 19:50
7950

Aşgabatda ýaşlaryň arasynda mahabat nusgalaryny döretmek boýunça bäsleşigiň jemleri yglan edildi

Şu gün Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde «Mahabat üstünligiň açary» atly festiwalyň jemleri jemlenildi. Onuň netijeleri boýunça öň yglan edilen bäsleşikde ýeňiş gazanan iň gowy mahabat...

31.05.2023 00:23
44099

Ogulgerek Berdimuhamedowa Eýranyň «Saadabad» toplumynda ýerleşýän taryhy-medeni desgalara baryp gördi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýran Yslam Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde onuň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa üçin ýörite medeni...