Kosmonawt Oleg Kononenko: «Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşmaga örän şat bolardym»

  • 19.03.2022 16:47
  • 14673
Kosmonawt Oleg Kononenko: «Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşmaga örän şat bolardym»

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany, kosmos işleri boýunça “Roskosmos” Döwlet korporasiýasynyň kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenko Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny iberdi.

«Saýlawlaryň demokratik, açyklyk we adalatlylyk ýörelgeleri esasynda geçendigini köp sanly daşary ýurtly synçylar tassykladylar. Saýlawlar ýurduňyzyň mundan beýläk-de halkara ornunyň pugtalandyrylmagy, ykdysadyýetiň we durmuş ulgamynyň ösdürilmegi, Siziň ajaýyp topragyňyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegi üçin ses beren Türkmenistanyň raýatlarynyň jogapkärçiliginiň, pähim-paýhasynyň we öňdengörüjiliginiň aýdyň beýany boldy» diýmek bilen, Oleg Kononenko Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli çözüljekdigine hem-de geljekki 30 ýyl üçin ösüşiň strategik maksatlaryna ýetiljekdigine pugta ynam bildirip, «Ata Watanymyzyň — Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň öňe gitmegine goşant goşmaga hemişe taýýardyryn hem-de Siziň bilen duşuşyga örän şat bolardym» diýip, gutlagyny jemledi. 


düýn 08:45
18952

Harby gullukçylaryň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

düýn 06:23
8648

Aşgabatda dünýäniň nusgawy aýdymlaryndan düzülen konsert geçiriler

Aşgabatdaky Mukamlar köşgi 4-5-nji fewralda geçiriljek dünýä ýurtlarynyň nusgawy hor eserleriniň we kinofilmleriniň aýdymlaryndan düzülen konserte çagyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň...

düýn 00:11
14664

Türkmenistanyň Merkezi banky: 1 mln-a golaý adam internet-bankingden peýdalanýar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä, Türkmenistanda internet-bankingi ulanyjylaryň umumy sany 932,7 müňe ýetdi. Bu barada ORIENT agentligi Muňa ýurduň Merkezi bankynyň saýtynda çap edilen maglumatlar...

24.01.2023 08:26
41353

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi sürüjilik okuwlarynyň nyrhnamalaryny täzeledi

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi saýtynda sürüjilik okuwlaryny geçip, sürüjilik şahadatnamalaryny almak isleýänler üçin täze nyrhnamalaryny çap etdi. Okuwlaryň tölegi sürüjilik...