Bütindünýä banky Owganystana kömek üçin doňdurylyp goýlan 1 mlrd dollardan gowrak puly herekete girizmegi karar etdi

  • 02.03.2022 18:03
  • 17471
Bütindünýä banky Owganystana kömek üçin doňdurylyp goýlan 1 mlrd dollardan gowrak puly herekete girizmegi karar etdi

Sişenbe güni Bütindünýä bankynyň direktorlarynyň maslahaty Owganystany goldamaklyga niýetlenen doňdurylan 1 mlrd $-dan gowrak pul serişdesini  ynsanperwerlik kömegini berýän edaralaryň we guramalaryň bir toparyna bermegi karar etdi. Bu barada BB saýtynda çap edilen beýannamada habar berilýär.

Agzalan serişdeler «Taliban» radikal hereketi (Russiýada gadagan edilen) tarapyndan düzülen «wagtlaýyn hökümetiň gözegçiliginiň çäginden daşda bolar» diýip resminamada bellenýär. Onda teswir berlişine görä, serişde dürli maksatnamalara, şol sanda bilim, oba-hojalyk, saglygy goraýyş ulgamyndaky maksatnamalara amal etmeklige gönükdiriler.

2021-nji ýylyň dekabrynda BB direktorlarynyň maslahaty Owganystany goldamaklyga niýetlenen doňdurylan serişdelerden 280 mln dollary ynsanperwerlik kömegini edýän iki edara geçirmegi karar etdi. Şol agzalan edaralar Bütindünýä azyk maksatnamasy (BAM) we BMG-niň Çagalar gaznasydyr (ÝUNISEF).


31.05.2023 17:06
16174

Gurbanguly Berdimuhamedow Eýranyň Prezidenti bilen Owganystana ýardam bermegiň meselelerini maslahatlaşdy

Tähranda iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýranyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi bilen gepleşikleriniň dowamynda Owganystana...

29.05.2023 16:23
10102

Owganystan Türkmenistanda söwda attaşesini belledi

Owganystanyň Senagat we söwda ministrligi Mohammad Harun Saýedini Owganystanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň söwda attaşesi wezipesine belledi. Bu barada Khaama Press habarlar agentligi owgan ministrligine salgylanyp...

28.05.2023 10:13
7834

Aşgabatda «Merkezi Aziýa — ÝB» formatynda Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň duşuşygy geçirildi

26-njy maýda Türkmenistanyň daşary syýasy edarasynyň binasynda “Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi” formatynda Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty...

17.05.2023 18:56
46070

Al Jazeera: «Taliban» hereketiniň wagtlaýyn hökümetiniň başlygy saglyk ýagdaýy sebäpli işinden aýrylýar

«Taliban» hereketiniň esaslandyran Owganystanyň wagtlaýyn hökümetiniň premýer-ministri Muhammet Hasan Ahund saglyk ýagdaýy sebäpli wezipesinden boşadylmagyny haýyş etdi. Bu barada sişenbe güni Al Jazeera teleýaýlymy...