BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň täze wekili Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy

  • 17.02.2022 09:02
  • 13196
BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň täze wekili Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy

16-njy fewralda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistanda täze bellenilen hemişelik wekili hanym Narine Saakýany kabul etdi. Diplomat döwlet Baştutanyna ynanç hatyny gowşurdy.

Türkmen Lideri BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekili Narine Saakýany ýurdumyzda işe başlamagy bilen gutlap, Birleşen Milletler Guramasynyň ýolbaşçylaryna iň oňat arzuwlaryny beýan etdi. Söhbetdeşligiň dowamynda bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilişiniň barşyna garaldy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maksatnamada kesgitlenilen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmäge hem-de Durnukly ösüş maksatlarynyň gazanylmagyna gönükdirilen bilelikdäki işleri dowam etmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşygyň dowamynda 2021 — 2025-nji ýyllar döwri üçin hyzmatdaşlygyň Maksatnamasyna laýyklykda, ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň, sanlylaşdyrmagyň, howanyň üýtgemegi, saglygy goraýyş, durmuş goraglylygy, adam hukuklary hem-de ençeme beýleki meseleleriň ileri tutulýan ugurlaryň hataryna çykarylandygy bellenildi. «Men bu ýerde mundan 10 ýyl ozal hem işläpdim we bu gün myhmansöýer Türkmenistana täze derejede, öýümize gelen ýaly duýgy bilen gaýdyp geldim» diýip, diplomat özara hyzmatdaşlygy ösüşiň täze derejesine çykarmak üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.


şu gün 15:32
1456

Serdar Berdimuhamedow Ilham Aliýewi Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow azerbaýjanly kärdeşi Ilham Aliýewe Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi. "Sizi hem-de Azerbaýjanyň doganlyk halkyny Siziň ýurduňyzyň Garaşsyzlyk...

şu gün 10:13
4695

Aşgabatda «Merkezi Aziýa — ÝB» formatynda Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň duşuşygy geçirildi

26-njy maýda Türkmenistanyň daşary syýasy edarasynyň binasynda “Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi” formatynda Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty...

şu gün 10:07
2772

Konsullyk meseleleri boýunça türkmen-azerbaýjan geňeşmeleri geçirildi

26-njy maýda Bakuda konsullyk meseleleri boýunça türkmen-azerbaýjan maslahatlaşmalary geçirildi. Oňa Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň daşary syýasy edaralarynyň konsullyk gulluklarynyň ýolbaşçylary gatnaşdy. Bu barada...

düýn 11:17
3308

Iýun aýynda türkmen wekiliýeti Tbiliside iş saparynda bolar

5-6-njy iýunda Gruziýanyň paýtagty Tbilisi şäherinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler. Häzirki wagtda türkmen wekiliýetiniň bu mejlise gatnaşmagy üçin...