Gurbanguly Berdimuhamedow işini Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesinde dowam etmek kararyna gelendigini belledi

  • 12.02.2022 02:19
  • 49960
Gurbanguly Berdimuhamedow işini Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesinde dowam etmek kararyna gelendigini belledi

Türkmenistanyň Prezidenti, şol bir wagtda Ministrler Kabinetiniň Başlygy, Döwlet Howpsuzlyk geňeşiniň Başlygy, Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy we Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipelerini ýerine ýetirýän Gurbanguly Berdimuhamedow toplan uly durmuş we syýasy tejribesini mundan beýläk Halk Maslahatynyň Başlygy hökmünde bu ugra gönükdirmegi maksat edinýär.

Bu barada döwlet Baştutany anna güni Aşgabatda geçirilen Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisinde yglan etdi diýip, «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Bu karara Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzy ösdürmegiň täze tapgyrynda Türkmenistanyň döwlet dolandyryşynyň ýaş ýolbaşçylara ynanylmagyndan ugur alyp gelendigini belledi. Türkmen Lideriniň çykyşynda belleýşi ýaly, ýaşlar häzirki zamanyň ruhy şertlerinde, ýokary talaplaryna laýyklykda, terbiýelenmelidir.

Türkmenistanyň Prezidenti öz çykyşynda döwlet Baştutany wezipesini eýýäm 15 ýyldan bäri ýerine ýetirip gelýändigini belledi.


düýn 10:39
3737

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
11673

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...

30.01.2023 17:46
26714

Türkmenistanda «Ýylyň gümrük nokady» we göreldeli gümrük işgärleri yglan edildi

Ahal welaýat gümrükhanasynyň Artyk awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Artyk» gümrük nokady «Ýylyň gümrük nokady» diýlip yglan edildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň resmi saýty habar berýär...

30.01.2023 17:03
7243

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkiýäniň we Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jins matalaryny hem-de nah ýüplügi satyn aldylar. Netijede jemi bahasy ABŞ-nyň...