Figaro: Parižde 2024-nji ýylda geçiriljek Olimpiadanyň açylyşyny 600 müň tomaşaçy görüp biler

  • 17.12.2021 17:33
  • 3198
Figaro: Parižde 2024-nji ýylda geçiriljek Olimpiadanyň açylyşyny 600 müň tomaşaçy görüp biler

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryny gurnaýjylar 600 müň tomaşaçy açylyş dabarasynyň janly şaýady bolup biler diýip hasaplaýarlar. Bu barada “Le Figaro” gazeti habar berdi. Muny TASS ýetirýär.

1 milliarda golaý adam dabaranyň teletomaşaçysy bolup biler diýip, neşir belleýär.

Gazetiň habar bermegine görä, dabaranyň esasy geçiriljek ýeri Sena derýasy bolar. Materialda 600 müň tomaşaçynyň üç sagatdan gowrak dowam etjek dabara gatnaşyp biljekdigi bellenilýär. Derýanyň iki tarapy boýunça ýokarky kenarlaryň barmak üçin mugt bolmagyna garaşylýar. Aşaky kenarlarda wagtlaýyn münberler gurnalar. Ýöne petekleriň bahasy heniz kesgitlenmedi.

“Le Figaronyň” maglumatlary boýunça, dabara şäheriň merkezindäki iň meşhur binalar gatnaşar. Adaty ýörişe gatnaşýan türgenler Austerlis köprüsinden Eýfel diňiniň sebitinde ýerleşýän Ýena köprüsine çenli derýa bilen, takmynan, 6 km geçjek 160 gaýykda ýerleşerler. Şol ýerden 10 müň töweregi türgen Trokadero meýdançasyna ugrar, ol ýerde çykyşlar we Olimpiýa alawyny ýakmak dabarasy meýilleşdirilýär.

Pariždäki Olimpiada 2024-nji ýylyň 26-njy iýulyndan 11-nji awgusty aralygynda geçiriler. Fransiýanyň paýtagty ýaryşlary üçünji gezek kabul eder. Mundan öň, Parižde oýunlar 1900-nji we 1924-nji ýyllarda geçirildi. 


10.01.2023 07:32
21568

Zidan Braziliýanyň, Portugaliýanyň we ABŞ-nyň milli ýygyndylaryna ýolbaşçylyk etmek tekliplerinden ýüz öwürdi

Madridiň «Realynyň» öňki baş tälimçisi Zinedin Zidan Braziliýanyň we Portugaliýanyň milli ýygyndylaryna tälimçi bolmak tekliplerinden ýüz öwürdi diýip, Fransiýanyň HBS-i habar berýär. Muny sovsport.ru ýetirýär...

08.01.2023 23:16
13020

Mbappe Fransiýada 2022-nji ýylyň iň gowy türgeni boldy, Benzema – ikinji orun

“PSŽ-niň” hüjümçisi Kilian Mbappe L’Equipe tarapyndan Fransiýada ýylyň türgeni saýlandy. Fransiýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi ses berişlikde 832 bal gazandy. Ikinji orny “Realyň” hüjümçisi Karim Benzema eýeledi...

08.01.2023 14:57
10580

Didýe Deşam 2026-njy ýyla çenli Fransiýanyň ýygyndysyna tälim berer

Fransiýanyň Futbol federasiýasy milli ýygyndynyň baş tälimçisi Didýe Deşam bilen şertnamasyny 2026-njy ýyla çenli uzaldýandygyny mälim etdi. Bu barada guramanyň resmi saýty habar berýär. Deşam 2012-nji ýylyň iýun...

23.12.2022 16:18
39813

Dünýä çempionaty — 2022-ä gatnaşan milli ýygyndylar näçe baýrak puluny alar?

Katarda geçirilen dünýä çempionaty Argentina bilen Fransiýanyň arasyndaky çekeleşikli final (esasy we goşmaça wagtda 3:3, 11 metrlik urgular boýunça 4:2) bilen tamamlanypdy. Çempionat gutaransoň, hasap-hesipleri...