Figaro: Parižde 2024-nji ýylda geçiriljek Olimpiadanyň açylyşyny 600 müň tomaşaçy görüp biler

  • 17.12.2021 17:33
  • 3164
Figaro: Parižde 2024-nji ýylda geçiriljek Olimpiadanyň açylyşyny 600 müň tomaşaçy görüp biler

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryny gurnaýjylar 600 müň tomaşaçy açylyş dabarasynyň janly şaýady bolup biler diýip hasaplaýarlar. Bu barada “Le Figaro” gazeti habar berdi. Muny TASS ýetirýär.

1 milliarda golaý adam dabaranyň teletomaşaçysy bolup biler diýip, neşir belleýär.

Gazetiň habar bermegine görä, dabaranyň esasy geçiriljek ýeri Sena derýasy bolar. Materialda 600 müň tomaşaçynyň üç sagatdan gowrak dowam etjek dabara gatnaşyp biljekdigi bellenilýär. Derýanyň iki tarapy boýunça ýokarky kenarlaryň barmak üçin mugt bolmagyna garaşylýar. Aşaky kenarlarda wagtlaýyn münberler gurnalar. Ýöne petekleriň bahasy heniz kesgitlenmedi.

“Le Figaronyň” maglumatlary boýunça, dabara şäheriň merkezindäki iň meşhur binalar gatnaşar. Adaty ýörişe gatnaşýan türgenler Austerlis köprüsinden Eýfel diňiniň sebitinde ýerleşýän Ýena köprüsine çenli derýa bilen, takmynan, 6 km geçjek 160 gaýykda ýerleşerler. Şol ýerden 10 müň töweregi türgen Trokadero meýdançasyna ugrar, ol ýerde çykyşlar we Olimpiýa alawyny ýakmak dabarasy meýilleşdirilýär.

Pariždäki Olimpiada 2024-nji ýylyň 26-njy iýulyndan 11-nji awgusty aralygynda geçiriler. Fransiýanyň paýtagty ýaryşlary üçünji gezek kabul eder. Mundan öň, Parižde oýunlar 1900-nji we 1924-nji ýyllarda geçirildi. 


26.11.2022 23:30
9244

Fransiýa Daniýany ýeňip, ilkinji bolup dünýä çempionatynyň pleý-off tapgyryna çykdy

Fransiýanyň milli ýygyndysynyň futbolçylary Katarda geçirilýän dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň ikinji duşuşygynda Daniýadan üstün çykdylar. Dohada geçirilen duşuşyk 2:1 hasap bilen tamamlandy. Fransiýanyň...

20.11.2022 23:35
32716

44 ýylyň içinde ilkinji gezek «Altyn topuň» eýesi dünýä çempionatynda oýnamaz

Madridiň «Realynyň» we Fransiýanyň ýygyndysynyň hüjümçisi Karim Benzema alan şikesi sebäpli Katardaky Dünýä çempionaty-2022-ni duşundan geçirer. Sqauwka portalynyň habar berşi ýaly, 34 ýaşly fransuz türgeni, «Altyn...

16.11.2022 14:00
3322

Frigiýa şyrdaklary Pariždäki Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň tumarlary boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komiteti Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň resmi tumarlaryny görkezdi. Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) saýtynda habar berlişi ýaly, ýaryşlaryň...

13.11.2022 19:14
19224

Katardaky dünýä çempionaty üçin Fransiýanyň milli ýygyndysynyň gutarnykly düzümi

Fransiýa Katardaky dünýä çempionaty üçin milli ýygyndysynyň gutarnykly düzümini yglan etdi. Milli ýygyndynyň düzümine jemi 25 futbolçy girdi. Derwezebanlar: Alfons Areolýa ("West Hem"), Ugo Lýoris ("Tottenhem")...