Türkmen Lideri «Ýaşasyn parahat durmuş!» atly täze goşgy ýazdy

  • 13.12.2021 19:13
  • 10877
Türkmen Lideri «Ýaşasyn parahat durmuş!» atly täze goşgy ýazdy

12-nji dekabrda ýurdumyzyň baky Bitaraplygynyň 26 ýyllygynyň dabaralarynyň çäklerinde Türkmenistanyň Kabul ediş merkezinde guralan baýramçylyk kabul edişliginde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow çykyş edip, dabara gatnaşyjylara “Ýaşasyn parahat durmuş!” atly täze goşgusyny okap berdi.

Türkmen Lideri dabarada eden çykyşynda BMG agza döwletler tarapyndan 2021-nji ýylyň “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýlip yglan edilendigini, şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda-da ýylyň şygarynyň “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly diýlip yglan edilendigini belledi. Her ýylyň 12-nji dekabrynda dünýä bileleşigi bilen bilelikde Halkara Bitaraplyk gününiň baýram edilýändigini buýsanç bilen nygtap, döwlet Baştutanymyz dabara gatnaşyjylara “Ýaşasyn parahat durmuş!” atly täze goşgusyny okap berdi. Awtor goşguda adamzada uruşlary bes edip, Ýer ýüzünde parahatçylygyň, abadançylygyň we bagtyýar durmuşyň hatyrasyna parahatçylygy we ynanyşmagy berkitmäge çagyryş bilen çykyş edýär.


03.12.2022 08:47
4575

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy

Türkmen keşdesi ÝUNESKO-nyň adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Degişli karar Marokko Patyşalygynyň Rabat şäherinde maddy däl mirasy goramak boýunça Hökümetara komitetiniň 17-nji mejlisinde...

02.12.2022 23:53
11384

Bitaraplyk güni mynasybetli Aşgabatda we welaýatlarda konsertler geçiriler

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli 2022-nji ýylyň dekabr aýynyň 4-9-y aralygynda Aşgabat şäherinde we welaýatlarda medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti geçiriler. Bu barada TmCars.info Türkmenistanyň Döwlet...

19.11.2022 09:10
6784

Türkmenistanda Ýaşlar guramasynyň «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly dörediler

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň ýanynda «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly döretmek göz öňünde tutulýar. Wise-premýer N.Amannepesowyň Hökümet mejlisinde habar berşi...

19.11.2022 08:52
4034

23-25-nji noýabrda Türkmenistanda Täjigistanyň Medeniýet günleri geçiriler

23 — 25-nji noýabrda Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň geçirilmegine taýýarlyk görülýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi. Bellenilişi...