Türkmenistanyň käbir ýolbaşçylaryna we raýatlaryna döwlet sylaglary gowşuryldy

  • 11.12.2021 23:10
  • 9408
Türkmenistanyň käbir ýolbaşçylaryna we raýatlaryna döwlet sylaglary gowşuryldy

Berkarar döwletimiziň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny berkitmekde, ýurdumyzyň ykdysadyýetini we medeniýetini ösdürmekde bitiren uly hyzmatlaryny göz öňünde tutup, şeýle hem Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy we Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli, Türkmenistanyň Prezidenti degişli resminamalara gol çekdi.

Türkmen Lideriniň degişli Permanlaryna hem-de Kararyna laýyklykda, ýurdumyzyň ýolbaşçy düzüminiň käbir wekilleri, hususy kärhanalaryň ýolbaşçylary hem-de beýleki raýatlarymyz «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna», «Watana bolan söýgüsi üçin» medallary bilen sylaglanyldy. Olaryň käbirlerine Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli çykarylan ýadygärlik nyşany berildi.


19.11.2022 09:10
6588

Türkmenistanda Ýaşlar guramasynyň «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly dörediler

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň ýanynda «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly döretmek göz öňünde tutulýar. Wise-premýer N.Amannepesowyň Hökümet mejlisinde habar berşi...

19.11.2022 08:52
3912

23-25-nji noýabrda Türkmenistanda Täjigistanyň Medeniýet günleri geçiriler

23 — 25-nji noýabrda Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň geçirilmegine taýýarlyk görülýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi. Bellenilişi...

18.11.2022 16:40
6061

Žurnalistleriň arasynda «Durmuşyň döreden sýužetleri» temasy boýunça esse bäsleşigi yglan edildi

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýän ACTED «CS-GBV Central Asia» sebitleýin taslamasy bilen hyzmatdaşlykda Merkezi Aziýa we Owganystan üçin «Ýagtylyk şöhlesi» Başlangyjynyň Sebitleýin maksatnamasy iň...

13.11.2022 23:11
18798

Türkmenistanda Hasyl toýy mynasybetli dabaralar geçirildi

Şu gün, 13-nji noýabrda Türkmenistanyň ähli künjeginde Hasyl toýy giňden bellenildi. Baýramçylyk mynasybetli esasy dabaralar Aşgabatdaky «Mekan» köşgünde geçirildi. Belläp geçsek, 12-nji noýabrda ýurdumyzyň obasenagat...