Türkmenistanyň käbir ýolbaşçylaryna we raýatlaryna döwlet sylaglary gowşuryldy

  • 11.12.2021 23:10
  • 9750
Türkmenistanyň käbir ýolbaşçylaryna we raýatlaryna döwlet sylaglary gowşuryldy

Berkarar döwletimiziň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny berkitmekde, ýurdumyzyň ykdysadyýetini we medeniýetini ösdürmekde bitiren uly hyzmatlaryny göz öňünde tutup, şeýle hem Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy we Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli, Türkmenistanyň Prezidenti degişli resminamalara gol çekdi.

Türkmen Lideriniň degişli Permanlaryna hem-de Kararyna laýyklykda, ýurdumyzyň ýolbaşçy düzüminiň käbir wekilleri, hususy kärhanalaryň ýolbaşçylary hem-de beýleki raýatlarymyz «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna», «Watana bolan söýgüsi üçin» medallary bilen sylaglanyldy. Olaryň käbirlerine Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli çykarylan ýadygärlik nyşany berildi.


şu gün 09:32
2454

Türkmenistan Eýranda geçirilen «STAR EXPO 2023» sergisine gatnaşdy

28-nji noýabrda Maşat şäherinde «Star Expo 2023» ady bilen iýmit we syýahatçylyk ugruna bagyşlanan dördünji sergi öz işine başlady. Şäheriň “Ýyldyz” söwda merkeziniň binasynda işe başlan bu sergä Türkmenistanyň...

düýn 12:40
1602

Bişkekde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan tegelek stol geçirildi

29-njy noýabrda J.Balasagyn adyndaky Gyrgyzystanyň milli uniwersitetinde Türkmenistanyň Gyrgyzystandaky (Bişkek ş.) ilçihanasy tarapyndan Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan...

düýn 11:50
2425

Aşgabadyň we welaýatlaryň teatrlarynda dünýä nusgawy sahna eserleri görkeziler. Wagty we tertibi

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli Aşgabatdaky hem-de ýurdumyzyň welaýatlaryndaky teatrlarda «Hemişelik Bitaraplyk — dost–doganlyk binýady» atly dünýä nusgawy sahna eserleriniň hepdeligi...

30.11.2023 23:28
5278

Türkmenistan «Asyrlaryň yzlary» atly halkara ylmy ýygyndyny neşir etmäge taýýarlanýar

Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygärliklerinde geçirilen ylmy barlaglaryň dowamynda soňky ýyllarda toplanan ylmy maglumatlary dünýäniň ylmy jemgyýetçiligine giňden tanatmak maksady bilen, «Asyrlaryň yzlary» ...