Dünýäde koronawirusa garşy 7 milliarddan gowrak sanjym edildi

  • 02.11.2021 16:27
  • 2608
Dünýäde koronawirusa garşy 7 milliarddan gowrak sanjym edildi

Dünýäde koronawirusa garşy edilen sanjymlaryň sany 7 milliarddan geçdi. Olaryň ýarysyndan gowragy Hytaýyň (2,3 mlrd), Hindistanyň (1,1 mlrd) we ABŞ-nyň (0,4 mlrd) paýyna düşýär. Muny TASS-yň häkimiýetleriň resmi beýannamalarynyň we KHBS-iň statistikalary esasyndaky hasaplamalary delillendirýär.

Şu wagta çenli adamlar COVID-19-a garşy 7,001 mlrd sanjym dozasyny aldylar. Ýeriň ýüzünde näçe adamyň doly sanjym kursuny geçendigini anyklamak heniz mümkin däl, sebäbi köp ýurtlar diňe kowide garşy tassyklanan sanjym dozalarynyň we goýberilen sanjymlaryň sany barada habar berýärler.

Şol bir wagtyň özünde dünýäde sanjym depgini peselýär – geçenki milliard sanjym 29 günüň dowamynda alyndy, täze milliarda ýetmek üçin 37 gün gerek boldy. 

BAE-de we Maltada ýaşaýjylaryň 90%-den gowragy sanjym aldy. Portugaliýa, Kuba, Çili, Islandiýa, Kamboja, Katar, Ispaniýa, Singapur, Bruneý we Günorta Koreýa ýaly ýurtlarda ilatyň 80%-den gowragy azyndan bir komponent bilen sanjym aldy.

Umuman, dünýäde raýat dolanyşygynda koronawirusa garşy ondan gowrak sanjym, şol sanda Russiýanyň “Sputnik V”, “Sputnik Laýt”, “Epiwakkorona” we “Kowiwak” sanjymlary, Pfizer amerikan konserniniň we onuň germaniýaly hyzmatdaşy BioNTech-iň, AstraZeneca britan-şwed kompaniýasynyň we Oksford uniwersitetiniň, Hytaýyň Sinovac we Sinopharm kompaniýalarynyň derman serişdeleri, Hindistanda öndürilen Covaxin, şeýle-de Moderna we Johnson & Johnson amerikan kompaniýalarynyň önümleri bar. 


10.05.2024 13:28
4564

AstraZeneca “islegiň pesligi” sebäpli COVID-19-a garşy sanjymyny satuwdan aýyrýar

Britan-şwed farmasewtik kompaniýasy AstraZeneca COVID-19-a garşy Vaxzevria sanjymyny tutuş dünýä boýunça yzyna gaýtarýandygyny mälim etdi. Kompaniýa bu çözgüdi resmi taýdan islegiň ýoklugy bilen düşündirdi diýip...

07.05.2024 23:18
10978

BSGG: COVID-19 bilen kesellän hassalaryň 75% -i zerur däl antibiotikler bilen bejerildi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) maglumatlarynyň seljermesi 2020-nji ýyldan 2023-nji ýyla çenli COVID-19 bilen keselläp hassahanalara ýerleşdirilen näsaglaryň, takmynan, 75% -iniň zerur däl antibiotikleri...

20.10.2023 10:33
11899

Ýaponiýada COVID-19-dan goranmak üçin bäş sekunt düzgüni oýlanyp tapyldy

Sukuba uniwersitetinden we Halkara Ýuwaş umman uniwersitetinden ýaponiýaly hünärmenleriň topary gözleg geçirip, howa-damja ýoly arkaly geçýän dürli keseller bilen kesellemegiň iň ýokary derejesiniň keseliň çeşmesi...

27.08.2023 12:54
17952

BMGÖM Türkmenistana barlaghana reaktiwleriniň nobatdaky tapgyryny getirdi

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy Bütindünýä Banky tarapyndan maliýeleşdirilýän “Türkmenistanda COVID-19-a garşy göreş” maksatnamasynyň çäklerinde nobatdaky lukmançylyk serişdelerini ugratdy. Bu...