Hindistan 2022-nji ýylda dünýä ýurtlary üçin 5 milliarddan gowrak sanjym dozasyny öndürer

  • 31.10.2021 23:32
  • 5525
Hindistan 2022-nji ýylda dünýä ýurtlary üçin 5 milliarddan gowrak sanjym dozasyny öndürer

Hindistan indiki ýyl dünýä ýurtlary üçin koronawirusa garşy 5 milliarddan gowrak sanjym dozasyny öndürmegi maksat edinýär we Bütindünýä saglygy goraýyş guramasyny (BSGG) Hindistanda öndürilen sanjymlary mümkin boldugyndan çalt ykrar etmäge çagyrýar. Bu barada premýer-ministr Narendra Modi Rimde geçirilýän G20 sammitiniň sessiýasynda eden çykyşynda aýtdy diýip, TASS habar berýär.

“Hindistan özüniň global borçnamalaryna hemişe jogapkärli çemeleşýär. Men şu gün G20-iň münberinden siziň ähliňize Hindistanyň indiki ýyl tutuş dünýä üçin 5 milliarddan gowrak sanjym dozasyny öndürmäge taýýarlanýandygyny aýdasym gelýär. Hindistanyň bu borçnamasy dünýäde koronawirus bilen kesellemegiň öňüni almak üçin uly ähmiýete eýe bolar. Şonuň üçin, Hindistanda öndürilen sanjymlaryň BSGG tarapyndan mümkin boldugyndan çalt ykrar edilmegi hökmandyr” – diýip, respublikanyň DIM-i öz saýtynda Modiniň sözlerini getirýär.

Premýer-ministr kuwwatly derman senagatyna eýe bolan ýurduň 150-den gowrak ýurda koronawirusa garşy göreşmek üçin derman serişdelerini iberendigini ýatlap geçdi. Şeýle-de, premýer-ministr halkara gatnawlaryny ýeňilleşdirmek we sanjym şahadatnamasyny özara ykrar etmegiň mehanizmi barada söz açdy.

Modi G20-iň “global maliýe arhitekturasyny has adalatly etmek üçin” iň uly korporasiýalara 15% möçberinde iň pes salgydyň salynmagyny goldamak baradaky kararyna kanagatlanma bildirdi. 


10.05.2024 13:28
4567

AstraZeneca “islegiň pesligi” sebäpli COVID-19-a garşy sanjymyny satuwdan aýyrýar

Britan-şwed farmasewtik kompaniýasy AstraZeneca COVID-19-a garşy Vaxzevria sanjymyny tutuş dünýä boýunça yzyna gaýtarýandygyny mälim etdi. Kompaniýa bu çözgüdi resmi taýdan islegiň ýoklugy bilen düşündirdi diýip...

07.05.2024 23:18
10983

BSGG: COVID-19 bilen kesellän hassalaryň 75% -i zerur däl antibiotikler bilen bejerildi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) maglumatlarynyň seljermesi 2020-nji ýyldan 2023-nji ýyla çenli COVID-19 bilen keselläp hassahanalara ýerleşdirilen näsaglaryň, takmynan, 75% -iniň zerur däl antibiotikleri...

20.10.2023 10:33
11901

Ýaponiýada COVID-19-dan goranmak üçin bäş sekunt düzgüni oýlanyp tapyldy

Sukuba uniwersitetinden we Halkara Ýuwaş umman uniwersitetinden ýaponiýaly hünärmenleriň topary gözleg geçirip, howa-damja ýoly arkaly geçýän dürli keseller bilen kesellemegiň iň ýokary derejesiniň keseliň çeşmesi...

27.08.2023 12:54
17954

BMGÖM Türkmenistana barlaghana reaktiwleriniň nobatdaky tapgyryny getirdi

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy Bütindünýä Banky tarapyndan maliýeleşdirilýän “Türkmenistanda COVID-19-a garşy göreş” maksatnamasynyň çäklerinde nobatdaky lukmançylyk serişdelerini ugratdy. Bu...