Belgradda boks boýunça Dünýä çempionaty badalga aldy

  • 26.10.2021 18:18
  • 3524
Belgradda boks boýunça Dünýä çempionaty badalga aldy

Serbiýanyň paýtagty Belgradda boks boýunça Dünýä çempionaty başlandy. Bu barada sportrg.ru habar berdi.

Dünýä çempionaty Halkara boks birleşigi tarapyndan tassyklanan hem-de 2021-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda güýje giren 13 agram derejesi boýunça geçirilýär.  Bäsleşigiň baýrak gaznasy 2,6 million dollar bolar. Her agramda çempion bolanlar, şeýle hem kümüş we bürünç medal gazananlar, degişlilikde, 100 müň, 50 müň we 25 müň dollar pul baýragyny alarlar.

Professional boksçylar Roý Jones Jr., serb aktýory Miloş Bikowiç, fransuz aktýory Said Tagmaui, iki gezek dünýä çempiony Roberto Kammarelle, Germaniýanyň çempiony Zeýna Nassar dagy Dünýä çempionatynyň ýüzi hökmünde çykyş edýärler.

Dünýä çempionatynyň deslapky duşuşyklary 25-nji oktýabrdan 2-nji noýabr aralygynda dowam eder we ýarym final tutluşyklary 4-nji noýabrda bolar. Dünýä çempionatynyň finaly 5-nji we 6-njy noýabrda geçiriler.


17.11.2023 14:51
12410

Frensis Ngannu WBC-niň reýtinginiň ilkinji onlugyna resmi taýdan goşuldy

WBC-niň Dolandyryjylar geňeşi garyşyk başa-baş söweşiň meşhur söweşijisi Frensis Ngannuny agyr agramly söweşijileriň reýtinginiň ilkinji onlugyna goşdy. Bu barada championat.com habar berýär. “Frensis Ngannu super...

06.11.2023 20:19
12820

Türkmen boksçylary Aziýanyň çempionatynda ýedi medal gazandylar

Türkmen türgenleri ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasyndaky Aziýa çempionatynda ýedi medal – bir altyn, üç kümüş we üç bürünç medal gazandylar. 63 kg çenli agram derejesinde iň ýaş türgenleriň arasynda geçirilen ýaryşda...

02.11.2023 12:16
10710

ESPN: Fýuri bilen Usikiň söweşi 2024-nji ýylyň fewral aýynda bolar

Britaniýaly Taýson Fýuri we ukrainaly pälwan Aleksandr Usik fewral aýynda agyr agram derejesi boýunça absolýut çempion bolmak ugrunda göreşerler. Çeşmeleriň ESPN habarlar gullugyna beren habaryna görä, söweş Saud...

29.10.2023 08:46
19479

Fýuri boks söweşinde Ngannudan üstün çykdy

28-nji oktýabrda Er-Riýadda professional boks agşamy geçirildi we onuň esasy wakasynda super agyr agramda WBC-niň häzirki dünýä çempiony Taýson Fýuri bilen UFC-niň öňki çempiony, kamerunly söweşiji Frensis Ngannu...