Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň meseleleri hakynda Karar kabul edildi

  • 17.09.2021 11:41
  • 3083
Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň meseleleri hakynda Karar kabul edildi

“Diplomatik gulluk hakyndaky” we “Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň statusy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyklykda, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň hemişelik wekilhanasyny işgärler bilen berkitmegi we olaryň öz üstüne ýüklenen wezipelerini netijeli ýerine ýetirmegini üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti degişli Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky (Nýu-Ýork şäheri) Türkmenistanyň hemişelik wekilhanasyny 2021-nji ýylda saklamak üçin çykdajylaryň sanawy hem-de şu wekilhananyň wezipe sanawy tassyklanyldy.

Daşary işler ministrligine Adalat ministrligi bilen bilelikde karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir aý möhletde taýýarlamak we Ministrler Kabinetine bermek tabşyryldy.


düýn 17:20
5127

Aşgabatda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçirildi

Şu gün, 28-nji ýanwarda Aşgabadyň «Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi. Oňa Ýaşlar guramasynyň Aşgabatdan hem-de ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan...

düýn 17:06
7307

Türkmenistanyň ilçisi Pakistanyň energetika ministri bilen duşuşyk geçirdi

Penşenbe güni Yslamabatda türkmen ilçisi Atajan Möwlamow Pakistan Yslam Respublikasynyň Federal energetika ministri Hurram Dastgir Han bilen Türkmenistanyň hem-de Pakistanyň arasynda ýangyç-energetika pudagyndaky...

düýn 16:32
9787

Türkmen-german syýasy geňeşmeleriniň nobatdaky tapgyry geçirildi

Anna güni Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew hem-de Germaniýanyň Federal Daşary işler ministrliginiň Gündogar Ýewropa, Kawkaz we Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça wekili Mattias Lýuttenberg...

düýn 08:52
6114

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçiriler

28-nji ýanwarda, şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçiriler. Döwletimiziň işjeň hem-de öňdebaryjy jemgyýetçilik guramasynyň nobatdaky gurultaýynyň açylmagy mynasybetli...