Magtymguly adyndaky TDU-da we Seýitnazar Seýdi adyndaky mugallymçylyk institutynda ÝUNESKO kafedralary dörediler

  • 04.09.2021 07:36
  • 23655
Magtymguly adyndaky TDU-da we Seýitnazar Seýdi adyndaky mugallymçylyk institutynda ÝUNESKO kafedralary dörediler

Ýakyn ýyllarda Aşgabat şäheri ÝUNESKO-nyň Şäherleriň döredijilik toruna birikdiriler. Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty, türkmen alabaýlaryny ýetişdirmek we keçe sungaty, demirçilik senedi, türkmen tazysy we elguşçylyk sungaty, türkmen milli göreşi ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna giriziler. Bular barada Türkmenistanyň Prezidenti täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli talyplaryň we mekdep okuwçylarynyň öňünde geçiren umumy okuw sapagynda aýtdy.

Şeýle hem türkmen Lideriniň belleýşi ýaly, ÝUNESKO derejesinde bellenilýän şanly seneleriň sanawyna Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy hem goşular. Magtymguly adyndaky TDU-da hem-de Seýitnazar Seýdi adyndaky mugallymçylyk institutynda ÝUNESKO kafedralary döredilip, orta mekdepleriň birnäçesi bu guramanyň Mekdepler bileleşiginiň düzümine giriziler.

Döwletimiz medeniýet ulgamyny ösdürmek ugrunda uly tagalla edýär, oňa köp möçberde serişdeleri gönükdirýär. Milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň has-da kämilleşmegi üçin ähli şertleri döredýär. Ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, zehinli hünärmenleri taýýarlamak boýunça uly işler alnyp barylýar — diýmek bilen, Gurbanguly Berdimuhamedow medeni diplomatiýa boýunça ÝUNESKO-nyň ýurdumyzyň esasy hyzmatdaşy bolup durýandygyny nygtady. Gadymy Merwiň, Köneürgenjiň, Nusaýyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilmegi, «Görogly» dessançylyk sungatynyň, «Küştdepdi» aýdym we tans dessurynyň, türkmen milli halyçylyk sungatynyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşulmagy biziň alyp barýan giň gerimli medeni, ylmy diplomatiýamyzyň dünýäde ykrar edilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.


19.11.2022 09:04
6510

Türkmenistan dekabrda 2 sany halkara ders olimpiadalaryny geçirer

5-7-nji dekabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde biologiýa dersi boýunça halkara internet olimpiadasyny hem-de 5-nji dekabrda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde...

10.10.2022 12:14
7743

Serdar Berdimuhamedow saglygy goraýyş, bilim we sport ugurly halkara foruma gatnaşyjylary gutlady

Şu gün Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynda «Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe» atly halkara sergi we ylmy maslahat öz işine başlaýar. Şu mynasybetli iberen Gutlagynda...

02.10.2022 07:16
29824

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň rektory bellenildi

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň karary bilen bilen, Muhammetrahym Öwezow Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ylmy işleri boýunça prorektory wezipesinden boşadylyp, Türkmenistanyň...

30.09.2022 23:48
6018

10-11-nji oktýabrda saglygy goraýyş, bilim we sport boýunça halkara sergi geçiriler

10-11-nji oktýabrda  «Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe» atly halkara sergisi we ylmy maslahaty geçiriler. Foruma görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow...