Katar Dünýä çempionaty-2022-niň janköýerleri üçin 1 million doza sanjym taýýarlar

  • 29.06.2021 18:48
  • 7272
Katar Dünýä çempionaty-2022-niň janköýerleri üçin 1 million doza sanjym taýýarlar

Kataryň Hökümeti bu ýurtda 2022-nji ýylda geçiriljek Futbol boýunça dünýä çempionatyna gatnaşmak isleýän janköýerler üçin täze görnüşli koronawirus ýokajyna garşy 1 million doza sanjym taýýarlar. Bu barada Kataryň Premýer-ministri, Ministrler Kabinetiniň Başlygy Şeýh Haled ben Halifa Al Taniniň sözlerine salgylanyp, trend.az saýty habar berýär.

Kataryň habarlar agentligi Şeýh Haled Al Taniniň: «Oňa çenli käbir ýurtlaryň öz raýatlaryny doly sanjym edip bilmejekleri güman edilýär. Katar bolsa janköýerlere koronawirusa garşy doly sanjym edilmezden, olaryň stadionlara çykmagyna ýol bermez. Şonuň üçin hem häzirki wagtda biz kompaniýalaryň birinden 1 million doza sanjym satyn almak boýunça gepleşikleri geçirýäris» diýen sözlerini getirýär.

«Futbol boýunça dünýä çempionaty üçin Katara geljeklere sanjym edilmeginiň esasy maksady myhmanlardyr ýurduň ýaşaýjylarynyň saglygyny goramakdyr» diýip, ol aýdýar. Premýer-ministriň sözlerine görä, 2,75 million ilatly Katarda geljek hepdeleriň dowamynda ilatyň 72 göterimine azyndan bir doza sanjym ediler.


24.12.2022 00:57
35287

FIFA Katardaky dünýä çempionatynyň iň owadan goluny mälim etdi

Londonyň «Tottenhem» klubunyň we Braziliýanyň ýygyndysynyň hüjümçisi Rişarlison Katarda geçen dünýä çempionatynda iň oňat goluň awtory boldy. Bu barada Halkara futbol federasiýasynyň (FIFA) metbugat gullugy saýtynda...

23.12.2022 16:18
39813

Dünýä çempionaty — 2022-ä gatnaşan milli ýygyndylar näçe baýrak puluny alar?

Katarda geçirilen dünýä çempionaty Argentina bilen Fransiýanyň arasyndaky çekeleşikli final (esasy we goşmaça wagtda 3:3, 11 metrlik urgular boýunça 4:2) bilen tamamlanypdy. Çempionat gutaransoň, hasap-hesipleri...

23.12.2022 12:09
18379

Messiniň DÇ-2022-däki posty sosial torlaryň taryhynda laýklar boýunça rekord goýdy

Argentinanyň futbol boýunça ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messiniň internetdäki posty sosial torlaryň taryhynda laýklaryň rekord mukdaryny çöpledi. "Altyn topuň" ýedi gezek eýesi bolan Messi Katarda geçen dünýä...

22.12.2022 20:28
30606

Argentina FIFA-nyň reýtinginde ikinji ýere çykdy

Argentinanyň ýygyndysy Katarda geçen dünýä çempionatynda gazanan ýeňşinden soň Halkara futbol federasiýasynyň reýtinginde ikinji ýere çykdylar, Braziliýanyň topary öňdeligi saklap galýar. Reýtingiň täzelenen wersiýasy...