BMG-niň ştab-kwartirasy 6-njy iýuldan ozalky iş tertibinde işläp başlar

  • 09.06.2021 21:25
  • 3509
BMG-niň ştab-kwartirasy 6-njy iýuldan ozalky iş tertibinde işläp başlar

BMG-niň Nýu-Ýorkdaky ştab-kwartirasynyň işgärleri koronawirus pandemiýasy sebäpli ABŞ-nyň bu iri megapolisinde girizilen çäklendirmeleriň gowşadylmagy bilen baglylykda, 6-njy iýuldan başlap ýuwaş-ýuwaşdan gatnap işlenýän iş tertibine dolanarlar. Bu barada BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň guramanyň işgärlerine iberen hatynda aýdylýar diýip, TASS ýetirýär.

Hatda Nýu-Ýork şäherinde soňky aýlarda koronawirus ýokanjy bilen keselleýänleriň sanynyň azalandygy habar berilýär. Guterrişiň sözlerine görä, 6-njy iýuldan başlap binada ýerleşýän adamlaryň rugsat berilýän sanyna çäklendirmeler göz öňünde tutulyp, BMG-niň ştab-kwartirasy işleri ozalky tertipde alyp barmaga doly mümkinçilik berýän talaplara laýyk getiriler. Munuň özi 2021-nji ýylyň 6-njy iýulyndan, garaşylyşy ýaly, 2020-nji ýylyň martynda kesgitlenen goşmaça iş rejesine laýyklykda, hepdede 5 gün uzak aralykdan işleýän ähli işgärler düzüminiň iş ýerlerine dolanyp biljekdiklerini görkezýär.
Baş sekretar hatynda iýul aýynda edarada işgärleriň köpçülikleýin işe başlamajakdygyny, ilkibaşda olaryň hepdede bir ýa-da şondan köp gün işlejekdiklerini mälim etdi. Şunda käbir kadadan çykmalar hem bolup biler. Guterriş şeýle hem uzak aralykdan işlenýän işiň köp artykmaçlyklaryny nazara alyp, olaryň geljekde guramanyň işgärleri üçin iş rejesi düzülende göz öňünde tutuljakdygyna ynam bildirdi.


18.11.2022 16:40
6453

Žurnalistleriň arasynda «Durmuşyň döreden sýužetleri» temasy boýunça esse bäsleşigi yglan edildi

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýän ACTED «CS-GBV Central Asia» sebitleýin taslamasy bilen hyzmatdaşlykda Merkezi Aziýa we Owganystan üçin «Ýagtylyk şöhlesi» Başlangyjynyň Sebitleýin maksatnamasy iň...

11.07.2022 20:47
26242

Noýabr aýynda Ýer ýüzüniň ilaty 8 milliarddan geçer

Üstümizdäki ýylyň 15-nji noýabrynda Ýeriň ilat sany 8 milliarda ýeter. Bu barada BMG-nyň Ykdysady we durmuş meseleleri boýunça departamentiniň hasabatynda aýdylýar diýip, mir24 habar berýär. Şeýle hem öňünden çak...

02.06.2022 23:35
16273

BMG Türkiýäniň halkara adynyň Türkiýe bilen çalşyrylmagyny makullady

BMG Türkiýäniň ýurduň adyny daşary ýurt dillerinde hem üýtgemän, Türkiýe diýlip ýazylmagyny sorap ýüz tutan resmi haýyşyny kanagatlandyrdy. Bu barada AA-nyň habarçysyna BMG-niň Baş sekretarynyň metbugat sekretary...

30.04.2022 07:13
3872

Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretaryny doglan güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişe doglan güni mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutany BMG-niň Baş sekretary...