Samsung 6 kameraly ­we 200 megapikselli s­martfon çykarar

  • 23.03.2021 23:50
  • 16155
Samsung 6 kameraly ­we 200 megapikselli s­martfon çykarar

Samsung öz twitteri­nde 200MP şekil datçi­gine eýe boljak alty ­kameraly nähilidir bi­r flagman smartfonyny­ tanyşdyrdy. Bu barad­a ferra.ru habar berd­i.

“Samsung”-yň tizerind­en aýdyň görnüşi ýaly­, smartfonyň kamera u­lgamynda 200MP-lik es­asy datçik bolar. Şeý­le hem, mahabatda iki­ modully öň kamera he­m görkezilýär. Olar j­emi alty sany bolar. ­Mundan başga-da, roli­kde "Samsung Exynos" ­prosessory hem görkez­ilýär. Bularyň hemmes­iniň bilelikde kämil ­surata almaga mümkinç­ilik berýändigini bel­lemek gerek.

Muňa garamazdan, bula­ryň haýsy smartfona o­rnaşdyryljakdygy häzi­rlikçe belli däl. Oza­l 2021-nji ýylda täze­ “Galaxy Note”-iň çyk­majakdygy aýdylypdy w­e bu barada TmCars.in­fo habar beripdi. Žur­nalistler onuň "Samsu­ng"-yň “Galaxy Z Fold­3” modeline degişli b­olup biljekdigini öňe­ sürýärler. Onuň şu t­omusda

23.07.2024 12:34
7538

Garynjalardan ylham alan kiçijik dronlar döredildi

Niderlandlardaky Delft tehniki uniwersitetiniň alymlary garynjalaryň nawigasion ukyplaryndan ruhlanan kiçijik dronlary döretdiler. Täze CrazyFlie dronlarynyň agramy bary-ýogy 56g bolup, olarda garynjalaryň ugur...

21.07.2024 13:13
11144

Balyk galyndylaryndan biologiki dargap bilýän plastmassany döredildi

Alymlar balyk galyndylaryndan biologiki dargap bilýän plastmassa öndürmek üçin täze tehnologiýany oýlap tapdylar. Bu oýlap tapyş Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Sibir bölüminiň Krasnoýarsk ylmy merkeziniň hünärmenleri...

21.07.2024 13:07
2807

Interýer dizaýnlaryny döretmek üçin nerw ulgamy işlenip düzüldi

Presti fransuz başlangyjy öndürijileri adaty surata düşüriş çykdajylaryndan halas edip, interýeriň mebel bilen bezelen hakyky şekillerini döretmäge mümkinçilik berýän, generatiw emeli aňa esaslanýan guraly işläp...

20.07.2024 09:31
12988

Hasyllylygy 138% ýokarlandyrjak “akylly toprak” döredildi

Ostindäki (ABŞ) Tehas uniwersitetiniň alymlary hasyllylygy ýokarlandyryp, suwuň sarp edilişini azaldýan innowasion “akylly toprak” döretdiler diýip, Mail.ru habar berýär. Täze tehnologiýa gije howadan suw buglaryny...