Ummanyň çuň ýerlerini öwrenmek üçin ýumşak robot döredildi

  • 07.03.2021 15:28
  • 14041
Ummanyň çuň ýerlerini öwrenmek üçin ýumşak robot döredildi

Alymlar ummanyň iň çuň ýerlerini öwrenmek maksady bilen, balykdan nusga alyp ýumşak robot döretdiler. Ol enjam özbaşdak işlemäge ukyply bolup, ol ummanyň iň çuň çöketliklerinddäki basyşa hem çydamlydyr. Bu barada ferra.ru habar berýär.

Barlagçylaryň habar bermegine görä, robot ummanyň iň çuň ýeri bolan Marian çöketliginde hem işlemäge ukyply. Bellenilişi ýaly, adaty suwasty robotlar ummanyň çuňlugynda ýokary basyşa garşy durmak üçin metal materiallardan suw geçirmeýän örtüklere mätäç. Muňa garamazdan, täze robotda ähli gowşak elektron bölekler utgaşdyrylyp, ýumşak silikonda ýerleşdirildi, bu bolsa basyşa çydamly korpusa bolan zerurlygy aradan aýyrýar.
Ilkibaşda robot basyş astynda suwly kamerada synag edildi, soňra 70 metr çuňlukda kölde erkin ýüzüp, tizligi sekuntda 3,16 santimetr artdyryp, synagdan geçirildi. Soňlugy bilen ony Günorta Hytaý deňzinde, takmynan, 3200 metr çuňlukda we ahyrynda Mariana çöketliginde synag edildi.

17.07.2024 14:13
5312

Joby Aviation-nyň wodorodly aerotaksisi ilkinji uçuşynda 800 km gowrak aralygy geçdi

Joby Aviation kompaniýasynyň wodorodly aerotaksisi synag uçuşyny üstünlikli amala aşyrdy. Aerotaksi 841 km rekord aralygy geçdi diýip, Engadget habar berýär. Aerotaksiniň öwrüliş platformasy bolan alty hereketlendirijisi...

14.07.2024 09:50
3906

Alymlar 3D printerde gözüň perdesini çap etdiler

Germaniýanyň Karlsrue Tehnologiýa institutynyň alymlary göz perdesini 3D çap etmegiň usulyny oýlap tapdylar. VisioPrinTech-iň tehnologiýasy hassanyň sütün öýjüklerinden alnan biosyýany ulanýar. Şeýle hem alymlar...

14.07.2024 09:47
4497

Amerikan startapy kömürturşy gazyndan iýmitlik ýagy döretdi

Savor amerikan başlangyjy kömürturşy gazyny iýmitlik ýaga öwürýän tehnologiýany döretdi. Täze usul gazylyp alynýan ýangyjy gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy  kybap uglerody gaýtadan işlemäge esaslanýar diýip, New...

11.07.2024 18:41
6190

Wirtual hakykatda duran ýeriňde ylgamak üçin täsin aýakgaplar hödürlendi

Iňlis-amerikan startapy Freeaim wirtual hakykatda hereket etmek üçin özboluşly VR Shoes aýakgaplaryny hödürledi. Häzirki wagtda diňe korporatiw müşderileri üçin elýeterli bolan täze önüm elektrik rolikli konkileriň...