Gyrgyz kärdeşi Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady

Gyrgyz kärdeşi Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen ilkinjileriň hatarynda gutlan döwlet Baştutanlarynyň arasynda Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparow hem bar.

“Gyrgyz-tükmen hyzmatdaşlygy dostlukly hem-de özara bähbitli gatnaşyklaryň aýdyň mysalydyr. Siziň bilen bilelikde umumy ruhy gymmatlyklara we dostluga, strategik hyzmatdaşlyga esaslanýan Gyrgyzystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky köpugurly gatnaşyklary mundan beýläk-de yzygiderli ösdürmäge taýýardygymy beýan edýärin” diýip, gyrgyz Lideri öz hatynda iň oňat arzuwlaryny beýan edýär.