Görüşiňi barlamak üçin niýetlenen harplaryň we nyşanlaryň toplumy nämäni aňladýar

Görüşiňi barlamak üçin niýetlenen harplaryň we nyşanlaryň toplumy nämäni aňladýar

Görüşiňi barlamak üçin ulanylýan harplaryň we nyşanlaryň toplumynyň nämäni aňladýandygy barada oftalmolog lukman Marina Ilýuhinanyň gürrüň berendigini "Rossiýskaýa gazeta" ýazýar. 

Hünärmeniň sözlerine görä, jedweliň esasynda rus elipbiýiniň ini-boýy birmeňzeş ýedi harpy - Ш, Б, М, Н, К, Ы, И ýatýar. On iki setiriň hersi  görejiň ýitiliginiň V nyşany bilen belgilenen görkezijisine gabat gelýär. Jedweliň çep tarapynda D nyşany ýerleşen. Ol adamyň nyşanlary haýsy aralykdan görýändigini görkezýär.
Alyp bolýan aňrybaş netije — 200%, şu ýagdaýda adam jedwelden bäş metr daşlykda oturan ýerinden 12-nji setiri görüp bilýär. Eger adam 10-njy setiri görüp bilýän bolsa, onda onuň görşi 100 % hasaplanýar.