Döwlet nyrh düzgün-nyzamynyň bozulmagy üçin maliýe çäreleri hakynda täze Düzgünnama taýýarlanylýar

Döwlet nyrh düzgün-nyzamynyň bozulmagy üçin maliýe çäreleri hakynda täze Düzgünnama taýýarlanylýar

Türkmenistanda döwlet nyrh düzgün-nyzamynyň bozulmagy üçin maliýe çäresini ulanmak babatda hereket edýän käbir kadalaşdyryjy hukuk resminamalaryny döwrüň talabyna laýyk getirmek maksady bilen, degişli Düzgünnamanyň täze rejelenen görnüşi işlenip düzüldi. Bu barada 26-njy awgustda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow hasabat berdi.

Nygtalyşy ýaly, täze Düzgünnama degişli düzümler bilen ylalaşyldy. Bu resminamanyň taslamasynda esasy düzgünleriň birnäçesi kämilleşdirildi hem-de çäreleriň görnüşleri anyklaşdyryldy.

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, ýokary netijeleri gazanmakda maliýe ulgamynyň ösüşini, döwletiň nyrh syýasatyny kadalaşdyrýan kanunçylyk-hukuk binýady hem möhüm ähmiýete eýedir. Munuň özi döwrüň talaplaryna we umumy ykrar edilen halkara ülňülere laýyk gelýär. Bu işde maliýe gatnaşyklary babatda degişli hukuk kadalaryny ulanmaga aýratyn üns berilýär. Munuň özi maliýe serişdelerini netijeli dolandyrmaga, ykdysady bähbitleri goramaga mümkinçilik berýär we berk maliýe düzgün-tertibini üpjün edýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutany hödürlenen teklibi makullap, wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.