Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçihanasy Magtymgulynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäre geçirdi

Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçihanasy Magtymgulynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäre geçirdi

Golaýda Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky ilçihanasy ýörite çäre guramak bilen, beýik türkmen akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk baýramyny bellemäge başlady. Oňa Atçylyk senagaty boýunça hytaý assosiasiýasynyň, Hytaýyň medeni, ylmy we işewürlik toparlarynyň wekilleri çagyryldy.

Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Parahat Durdyýew çäräni açyp, türkmen şahyrynyň döredijiligi barada gysgaça gürrüň berdi we Türkmenistanda 2024-nji ýylda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygynyň giňden belleniljekdigi barada aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, ilçi şu tema bilen bagly bilelikdäki halkara maslahatlary geçirmäge, dürli neşirleri, ylmy barlaglary çap etmäge ýardam bermäge, şeýle-de Pyragynyň Hytaý hem-de türkmen bedewleri barada ýatlanylýan şygyrlaryny hytaý diline terjime etmäge çagyrdy.
Diplomat ikitaraplaýyn gatnaşyklary, şol sanda atçylyk we ahalteke atlaryny köpeltmek boýunça gatnaşyklary berkitmäge ýardam berýändigi üçin Atçylyk senagaty boýunça hytaý assosiasiýasynyň Baş sekretaryna hoşallyk bildirdi. Hoşallyk sözleri türkmen-hytaý gatnaşyklaryny ösdürmäge goşandyny goşýan beýleki wekillere hem beýan edildi.