Kazyýet Twitteri Ilon Maska spam-akkauntlar barada maglumatlary bermäge borçlandyrdy

Kazyýet Twitteri Ilon Maska spam-akkauntlar barada maglumatlary bermäge borçlandyrdy

Kazyýet Twitter sosial toruny Ilon Maska spam-akkauntlar boýunça ozalky baş menejer Keýwon Beýkpuryň faýllaryny bermäge borçly etdi. Feýk akkauntlarynyň sany barada ýalan maglumat berleni sebäpli Mask kompaniýany satyn almakdan ýüz öwrenden soň, hut botlaryň akkaunty dawanyň kazyýete baryp ýetmegine esasy sebäp boldy.

Delawer ştatynyň kazyýetiniň karary boýunça Twitter kompaniýasy, Mask tanşar ýaly, Beýkpuryň resminamalaryny ýygnamaly, öwrenmeli we onuň ygtyýaryna bermeli edildi. Şeýlelikde, milliarder gerekli karary alyp, iň bolmanda, kazyýet işiniň çäklerinde öz gepini gögertdi. Her näme-de bolsa, gutarnykly ýeňiş hakynda söz açardan heniz ir. Entek Twitterdäkileriň haýsy hörpden gopjagy we onuň näçe wagta gitjegi belli däl.
Beýkpuryň özi kompaniýadan aprelde - Twitteriň ýolbaşçylary kompaniýany Maska satmak kararyna gelenlerinde gidipdi. Resminalardan çen tutsaň, ol spam-akkauntlaryň sanyny kesgitlemek bilen meşgullanýan ýolbaşçylaryň “has golaý saýylýanlarynyň” biri bolupdyr. Owal Twitter Maska garşy talap arzasyny beripdi, sebäbi ol bir taraplaýyn tertipde sosial tory satyn almakdan boýun gaçyrypdy. Kompaniýanyň ýolbaşçylary kazyýet Masky niýetinden dänmäge mejbur edip biler diýip hasaplapdylar.