Türkmenistanyň Ermenistandaky ilçisi Liwanyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

Türkmenistanyň Ermenistandaky ilçisi Liwanyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

2-nji awgustda Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi M.Aýazow Liwan Respublikasynyň Prezidenti Mişel Auna şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Liwan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hökmünde ynanç hatyny dabaraly ýagdaýda gowşurdy. Bu barada TDIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Bellenilişi ýaly, dabaranyň dowamyndaky gürrüňdeşlikde ilçi Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Liwan Respublikasynyň Prezidenti Mişel Aunyň adyna ýollan salamyny hem-de iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Prezident Mişel Aun hem, öz gezeginde, Türkmenistanyň Prezidentine gyzgyn we mähirli salamlaryny ýetirmegi haýyş etdi we Türkmenistan bilen Liwan Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň has-da berkidiljekdigine uly ynam bildirdi.